1    65 ste  jaargang nummer 1 januari/februari 2020         De Tippelaar                


2    Bestuur Wandelsportvereniging V.T.M.  te Maassluis    Voorzitter / Redactie   Secretaris / Ledenadministratie  Ria Hendriksen    Maarten van der Meer  Merellaan 1171    Kluisweer 18  3145 GL  Maassluis    3155 BJ  Maasland  Tel: 010-5910055    Tel: 010-5921633  Email: arnria@gmail.com  Email: vtm.secretaris@gmail.com   Penningmeester    Algemeen Bestuurslid  Sjaak Steenbergen    John Reijmer  Wilhelminastraat 57    Heldringstraat 2 zw  3131 CS  Vlaardingen   3144 CG  Maassluis   Algemeen Bestuurslid  Algemeen Bestuurslid  Linus Slaman      Nel Holleman  Sportlaan 37a     van het Hoffdreef 32  2678 VN  De Lier    3146 BR  Maassluis   Kantinebeheer Michel Willemsen Prins Bernardstraat 4 2691 VK ‘s-Gravenzande Tel: 0174-413287 na 18.00 uur of 06-15325797  Erelid: Mevr. H.R. Dammers-Eikmans  De Tippelaar verschijnt 5 x per jaar. Kopij kunt u inleveren tot de 15 e   van de even maanden bij de redactie van de Tippelaar  Website van w.s.v. V.T.M. is: www.wandelcentrum-vtm.nl     


3      Commissies Wandelsportvereniging V.T.M.   Commissie 1: Contacten naar KWBN, wandelcafe Ria Hendriksen-van Leeuwen, Merellaan 1171, 3145 GL  Maassluis Tel: 010-5910055 Email: arnria@gmail.com  Commissie 2: Parcoursbouwers Yvonne Maas de Baat,      Franklin van der Ende,  Koppeldijk 4,           Maarland ZZ 92,  3079 TT  Rotterdam        3231 CL  Brielle  Tel: 06-44756552        Tel: 0181-413322  Email: c.maasdebaat@chello.nl  Email: franklin8562@ziggo.nl   Commissie 3: Spelleiding                         Technisch beheer: Henny Dammers-Eikmans,      Willem Holleman,  Havikstraat 22,        van het Hoffdreef 32,  3145 AE Maassluis        3146 BR  Maassluis  Tel: 010-5918844  Contributie: (Betaalmaand januari)  € 32,00 per jaar voor KWBN / w.s.v. V.T.M. leden. € 15,00 voor w.s.v. V.T.M. leden.    Tippelaar per post (wanneer niet woonachtig in Maassluis / Maasland) kost € 10,00 extra voor de portokosten. Opzeggen van het lidmaatschap voor 15 oktober van het lopende jaar.  Betalingen: IBAN NL26INGB0003242262 t.n.v. w.s.v. V.T.M. Merellaan 1171, 3145 GL  Maassluis  Clubhuisexploitatie: Wordt verzorgd door 1 leidinggevende en 1 assistent. Bereikbaar alleen op woensdag vanaf 8.00 uur  – 13.30 uur.   Of van 19.30 uur  – 22.30 uur op tel: 010-5990026   


4    Voorwoord    We hebben in januari de nieuwjaarsreceptie georganiseerd en deze werd niet zo goed bezocht als andere jaren. De algemene ledenvergadering werd dit jaar wel goed bezocht.  Op 5 februari ontvangen we het droevige nieuws dat Wil Voskamp-Dekker plotseling is overleden. Maarten, Linus en Ria zijn bij de condoleance aanwezig geweest.   We zijn dringend op zoek naar personen die willen pijlen. We hebben met de Kilometervretermars al te weinig pijlers, dus mensen die willen helpen geef u op, het is een dankbaar werk.   Voorzitter Ria Hendriksen-van Leeuwen            BELANGRIJK    Wij zijn nog steeds op zoek naar een  voorzitter, Ria heeft aangegeven dat  zij écht wil stoppen met het  voorzitterschap.     


5    Klaverjassen 8 januari    Alleen Maarten is verhinderd, maar Ria is zo goed om voor hem te spelen. Na elkaar alle goede wensen te hebben gegeven, wordt er weer gezellig gespeeld.   Klaverjassen 12 februari    Deze avond zijn er veel mensen die vervangen moeten worden. Op het laatste moment is Resi zo goed om voor Wil Hamers te spelen. Ook speelde Ria voor Maarten en Linus en Lenie voor Franklin en Riet!! Zo zijn we dus compleet om op twee tafels te spelen.  De stand seizoen 2019/2020      Klaverjassen '19/'20  sep.  okt  nov  dec  jan  feb  Totaal  1  Wil Hamers  2440  3288  4019  3159  3431  2915  19252  2  Marleen Vreugdenhil  3156  3087  2715  3002  3428  3639  19027  3  Franklin v.d. Ende  2968  3496  4019  3001  2580  2801  18865  4  An Schippers  3660  2783  2613  3208  3364  3103  18731  5  Riet Rietdijk  3533  2910  3301  2396  2580  3089  17809  6  Wil Smienk  2501  2702  2945  2802  2979  3413  17342  7  Maarten v.d. Meer  3019  2809  2365  2693  2821  3103  16810  8  Henny Dammers  3019  3061  2619  2735  2433  2775  16642   Tot de volgende keer!!! Henny     


6    501 darten op  15 januari 2020 Er werd vanavond op drie borden gespeeld. Na het kaarten trekken speelde Willem, Patrisio, Ria en Frans van Terwisga samen. Willem had na vijf spellen de meeste punten. Op het volgende bord speelde Kilian, Barbera en Resi. Hier was Barbera de winnaar. Op bord drie speelde Frans van Beers, Michel en Daniel. Frans was de gelukkige op dit bord.  19 februari  Bij het 501 darten waren acht personen. Na het kaarten trekken kregen we de volgende indeling: op het eerste bord Barbera, Kilian, Willem en Emmanuel. Na vijf spellen hadden Emmanuel en Kilian de meeste punten. Op bord twee Frans van Beers (Rebecca speelde voor Frans), Patrisio, John en Ria. Hier was John de winnaar.  De Stand darten 501 seizoen 2019/2020      501 Darten '19/'20  sep  okt  nov  dec  jan  feb  mrt  apr  mei  jun  Totaal  1  Frans van Beers  50  40  48  48  49  41              276  2  Barbera van Beers  40  48  49  47  49  43              276  3  Emmanuel Mulder  47  45  47  48  40  45              272  4  Kilian Bergwerf  42  48  45  46  46  45              272  5  Willem Holleman  42  44  48  45  47  42              268  6  Frans van Terwisga  40  42  40  47  46  40              255  7  Ria Hendriksen  45  43  42  41  42  42              255  8  Resi van Beers  40  40  45  43  40  40              248  9  Michel Willemsen  41  40  41  41  45  40              248  10  Patrisio Vermeij  43  40  40  40  41  45              249  11  John Reijmer  40  40  41  40  40  49              250  12  Danielle Duijvensteijn  40  40  40  40  41  40              241  13  Carola Simons  40  40  40  40  40  40              240  14  Carl Greve  40  40  40  40  40  40              240  15  Annet Koopmans  40  40  40  40  40  40              240    Tot de volgende keer maar weer. Ria   


7    Wie zijn er jarig in maart en april    1 maart   Hanni Reynart-den Boer  14 maart   Frans van der Wel 14 maart   Frans den Oudsten  4 april   Resi van Beers-Verouden 5 april   Maarten van der Meer 7 april   Regina Biezeveld  16 april   Aad Lagraauw 22 april   Barbera van Beers 25 april   Jan van Dijk 25 april   Willem Willemsen 25 april   Joke van Dijk 30 april   Frank van Andel    Namens de vereniging gefeliciteerd en een fijne dag gewenst .            


8    Notulen van de Algemene Ledenvergadering w.s.v. V.T.M. woensdag 29 januari 2020.    Opening vergadering  De voorzitter opent de vergadering om 20:08 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter deelt mede dat er afgelopen jaar 2 leden van w.s.v. V.T.M. zijn overleden en verzoekt de vergadering te gaan staan en 1 minuut stilte in acht te nemen. Het waren Jos Klein (Maassluis) en Sjaan Verweij (Maasland).  Notulen Algemene Ledenvergadering 30 januari 2019 In de notulen staat bij agendapunt 6 2018 vermeldt, dit moet 2019 zijn en zal worden aangepast. Verder geen op- of aanmerkingen en worden de notulen goedgekeurd en de secretaris wordt bedankt voor het maken van dit verslag.  Jaarverslag  2019 van de secretaris Er is een vraag over het aantal leden van w.s.v. V.T.M. We hebben geen donateurs meer en iedereen is dus lid van onze vereniging. Dus je kan KWBN / w.s.v. V.T.M lid zijn of w.s.v. V.T.M. lid zijn. Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen betreffende dit verslag.  Mededelingen Carola Simons heeft zich afgemeld voor deze vergadering. Er zijn welgeteld 21 leden + 7 bestuursleden (voltallig) aanwezig van de 91 leden die we hebben. Dit is veel beter dan vorig jaar.  Financiële stukken Er zijn geen vragen v.w.b. de financiën.  Begroting 2020 Dit jaar worden de ramen en gevelbekleding van de kantine vervangen. Er is een globale offerte en wij gaan ongeveer € 16.000,-- hieraan betalen. Op de vraag of wij dit hebben gereserveerd is het antwoord : nee. Wij hebben dit niet gereserveerd maar overschotten toegevoegd aan ons banksaldo. Vanuit dit banksaldo betalen wij deze kostenpost.  


9    Verslag kascontrolecommissie  Willem Holleman heeft de boeken op 20 januari gecontroleerd (alleen) en heeft steekproefsgewijs e.e.a. nagelopen. Yvonne heeft op een ander tijdstip ook nog controles uitgevoerd. Willem leest een brief voor met hierin opgenomen, dat er decharge wordt verleend aan de penningmeester.  Benoeming kascontrolecommissie  Willem verlaat de kascontrolecommissie en wordt bedankt voor het uitvoeren van deze taak. Peter van den Berg treedt toe in deze commissie en gaat samen met Yvonne de financiën van dit jaar controleren. Na een oproep wie er reserve lid wil zijn, meldt Henny Dammers zich hiervoor aan en zo is de kascontrolecommissie weer op volle sterkte. We houden nu even pauze.  Benoeming bestuursleden Aftredend en herkiesbaar:    Linus Slaman (1 jaar)  Aftredend en herkiesbaar:    John Reijmer (3 jaar)  Aftredend:        Henny Dammers-Eikmans  Nieuw bestuurslid:      Sjaak Steenbergen (3 jaar)    Vaststellen: contributie 2021 We verhogen de contributie voor KWBN / w.s.v. V.T.M. leden met € 2,-- en wordt zodoende € 34,-- per jaar. De w.s.v. V.T.M. leden betalen € 15,-- contributie per jaar.  Jubilerende leden Er zijn dit jaar geen jubilerende leden. We delen vast mede dat dit jaar Henny Dammers haar 50 jaar lidmaatschap van onze vereniging gaat bereiken.  Wat verder ter tafel komt / rondvraag Danielle: vraagt aan het bestuur of er kleding aangeschaft kan worden voor de vrijwilligers die bardiensten draaien.  Bestuur heeft hier geen antwoord op en neemt dit mee naar een bestuursvergadering. Aad: is aangereden door een auto en het gaat gelukkig goed. In april weer voor controle en misschien dan weer op het been staan. Hij is gebracht door een taxi en wordt ook weer opgehaald. 


10    Yvonne: Yvonne regelt dit jaar nog de routes voor onze wandeltochten en stopt hier dan mee. Ook vraagt ze aan de vergadering of er nog leden zijn die willen gaan pijlen. Peter van den Berg: Vraagt aan het bestuur of ze willen onderzoeken of er weer een wandelshirt  aangeboden kan worden voor de leden. Antwoord: ook dit nemen wij mee. Hans en Bote: sluiten zich hierbij aan  Er worden attenties uitgedeeld aan diverse leden/vrijwilligers.   Sluiting vergadering Om 21.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.     


11    CLUBHUIS PROGRAMMA    4 maart  Knutselen en Darten  11 maart  Klaverjassen  14 maart  KILOMETERVRETERMARS  13 maart  Grote Bingo  18 maart  Darten  25 maart  Clubbingo  27 maart  Grote Bingo  1 april  Knutselen en Darten  8 april  Klaverjassen   10 april  Grote bingo  15 april  Darten  22 april  Club bingo  24 april  Grote Bingo  27 april  ORANJEMARS  29 april  Extra avond         Komende en gaande mensen  Er zijn in de afgelopen maanden twee nieuwe leden bijgekomen: mevrouw Jenny Wuyster mevrouw Melody Kleijn van harte welkom allebei.      


12    Huidig Bestuur:   Voorzitter Mevr. R. Hendriksen-van Leeuwen Merellaan 1171 3145 GL  Maassluis Tel. (010) 591 00 55  Email: arnria@gmail.com   Secretaris Dhr. M.P. van der Meer Kluisweer 18 3155 BJ  Maasland Email: vtm.secretaris@gmail.com  Penningmeester    Algemeen Bestuurlid  Dhr. S. Steenbergen  Dhr. A.J. Slaman  Wilhelminastraat 57   Sportlaan 37A  3131 CS  Vlaardingen  2678 VN  De Lier   Kantinebeheer    Algemeen Bestuurslid  Algemeen Bestuurslid  Dhr. M. Willemsen    Dhr. J.T Reijmer    Mevr. N. Holleman  Prins Bernhardstraat 4  Heldingstraat 2 zw    van het Hoffdreef 32  2691 VK   ’s-Gravenzande  3144 CG  Maassluis  3146 BR  Maassluis  Tel. (0174) 41 32 87     L.S.,  Wij heten u van harte welkom als lid bij onze wandelsportvereniging V.T.M. Naast wandelactiviteiten is er op iedere woensdagavond clubavond met darten, sjoelen, kaarten en bingo.  U leest hier meer over in ons clubblad “De Tippelaar”, die 5 keer per verenigingsjaar  verschijnt. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en bij de aanvang van het lidmaatschap betaalt u contributie over de nog niet verstreken maanden van het lopende verenigingsjaar. Hierna betaalt u steeds de jaarlijks verschuldigde contributie in de maand januari.  Wilt u s.v.p. zelf het verschuldigde bedrag overmaken op het onderstaande rekeningnummer, er worden nl. geen a cceptgiro’s verstuurd.   Wij verzoeken u het ledenaanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. U geeft daarmee tevens toestemming dat uw gegevens worden geregistreerd in een ledenbestand. Hieronder de verschillende mogelijkheden met bijbehorende tarieven: Contributie KWBN / w,s,v, V.T.M. leden  inclusief “De Tippelaar”    € 32,00  Contributie  w.s.v. V.T.M.  leden inclusief “De Tippelaar”      € 15,00  Verzending van “De Tippelaar” per post          € 10,00  Indien u niet in Maassluis of Maasland woont.  IBAN:  NL26 INGB 0003 2422 62   Namens het bestuur, R. Hendriksen- van Leeuwen Voorzitter    


13      Ledenadministratie  Dhr. M.P. van der Meer Kluisweer 18 3155 BJ  Maasland Tel. (010) 592 16 33 E-mail: vtm.secretaris@gmail.com  Bezoekadres clubgebouw Wandelcentrum V.T.M. Dr. Albert Schweitzerdreef 475 3146 TA  Maassluis Tel. (010) 599 00 26  Website: www.wandelcentrum-vtm.nl   Aanmeldingsformulier    Ja: Noteert u mij s.v.p. als nieuw KWBN / w,s,v, V.T.M.-lid    € 32,00  Wil “De Tippelaar” WEL  /  NIET ontvangen      Ja: Noteert u mij s.v.p. als nieuw w.s.v. V.T.M. lid   € 15,00  Wil “De Tippelaar” WEL  /  NIET ontvangen    Ja:  Ik ontvang “De Tippelaar” per post      € 10,00  Indien u niet in Maassluis of Maasland woont    Mevr. / Dhr.  VOORLETTERS:       TUSSENVOEGSELS (VOLUIT):       ACHTERNAAM:                     ROEPNAAM:                         ADRES:                             NR.: ___    POSTCODE:             WOONPLAATS:            GEBOORTEDATUM:                              TELEFOONNUMMER:                 GSM:                     E-MAIL:                       HANDTEKENING:                      Graag inleveren bij een bestuurslid of opsturen naar de ledenadministratie.       


14    WANDELSPORTVERENIGING V.T.M.    Ria Hendriksen Merellaan 1171 3145 GL  Maassluis tel. 010-5910055 arnria@gmail.com     Dr. Albert Schweitzerdreef 475  www.wandelcentrum-vtm.nl    3146 TA  Maassluis   WANDELPROGRAMMA 2020    35 e  KILOMETERVRETERMARS  Zaterdag 14 maart 2020 Afstanden: 10-20-30-40 km. Starttijd vanaf 8.00 uur      Sluiting 17.00 uur   7 e  ORANJE-MARS  Maandag 27 april 2020 Afstanden: 5-10-15-25 km. Starttijd vanaf 9.00 uur      Sluiting 15.00 uur   64 e  VERTO-MARS  Zaterdag 27 juni 2020 Afstanden: 5-10-20-30-40-50 km Starttijd voor 40-50 km vanaf 7.00 uur    Overige afstanden 8.00 uur    Sluiting 18.00 uur   35 e  FURIE-ADEMARS  Zaterdag 3 oktober 2020 Afstanden: 7-15-20-30 km Starttijden vanaf 8.00 uur    Sluiting 17.00 uur   MIDWEEKTOCHTEN Iedere woensdag Afstanden: 5-10-15km Starttijd vanaf 9.00 uur      Sluiting 13.30 uur     Retouradres:  3145 GL 1171