INFORMATOR     rok szkolny 2022/23   


Informator na rok szkolny 2022/2023   1        Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE)   pr zestrzeń nauczania i uczenia się.                              Twórzmy razem zasoby dydaktyczne Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.  Zapraszamy do współpracy.     


Informator na rok szkolny 2022/2023   2        Szanowni Państwo!    Jednym  z  głównych  elementów  rozwoju  polskiej  oświaty  jest  systematyczne  doskonalenie i podnoszenie swoich  umiejętności  przez  nauczycieli.  Dzięki  temu  mogą  oni  udanie  uczestniczyć  w  tworzeniu  nowoczesnego  modelu  szkoły  opartego  na  wysokich  umiejętnościach zawodowych pracujących w niej pedagogów. Ma to jednocześnie ogromny  wpływ na sukcesy osiągane przez uczniów.    Cieszę się, że również nauczyciele z województwa podlaskiego dbają o swój osobisty   i  zawodowy  rozwój.  Mogą  oni  korzystać  z  wielu  dostępnych  form  podnoszenia  swoich  kwalifikacji.  Bardzo  pomocnym  w  wyborze  bogatego  zakresu  ofert  w  tym  względzie  jest  niniejszy informator Centrum Edukacji Nauczycieli na rok szkolny 2022/2023.  To  wydawnictwo  zawiera  wiele  cennych  materiałów  informujących  podlaskich  pedagogów o możliwości uczestniczenia przez nich w różnego rodzaju: kursach, warsztatach,  konferencjach  i  innych  formułach  szkoleń.  Uwagę  zwraca  staranność  i  przejrzystość  przedstawionych  danych  oraz  profesjonalne  ich  opracowanie.  Dziękuję  dyrekcji  i  pracownikom CEN Białystok za włożony trud w przygotowanie tej ważnej publikacji.  Odbiorców informatora zachęcam do skorzystania z przedstawionych w nim propozycji  doskonalenia  zawodowego  środowiska  nauczycielskiego  w  naszym  regionie.  Bez  wątpienia,  owocnie posłuży to dalszemu podnoszeniu poziomu podlaskiej oświaty, przyczyniając się do  wykształcenia grona światłych i mądrych obywateli.    Łączę  życzenia,  by  obecny  rok  szkolny  –  2022/2023  był  dla  wszystkich  nauczycieli   z  województwa  podlaskiego  okresem  kolejnych  sukcesów  zawodowych  i  osobistych.  Niech  dopisuje Państwu zdrowie, a Waszej pracy towarzyszy wdzięczność oraz szacunek uczniów.   


Informator na rok szkolny 2022/2023   3    Artur Kosicki    Marszałek Województwa Podlaskiego          Zapraszamy do udziału w projekcie  Szkolenia i doradztwo  dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego  projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ w ramach  Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki   i edukacji 1.2 w ramach Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty    Okres realizacji projektu: od 01-09-2021 do 31-08-2023    Obszar realizacji: województwo podlaskie  Uczestnicy: pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele,  przedstawiciele kadry kierowniczej, pracownicy JST odpowiedzialni za  edukację oraz pracownicy kuratoriów oświaty  Dofinansowanie: 1 484 712,00 zł  Szczegóły projektu na stronie www.cen.bialystok.edu.pl          PARTNER PROJEKTU         


Informator na rok szkolny 2022/2023   4        E dukacja,  podobnie  jak  społeczeństwo,  pełna  jest  sprzeczności   i paradoksów. Istnieje, by łączyć rozbieżne cele i trendy, by zadbać  o ciągłość i o zmianę, by zachęcać jednocześnie do konformizmu  i innowacji…   Jacques Delors          Szanowni Państwo,  Zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną zawartą w Informatorze Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na rok szkolny 2022/2023.   Głównym  zadaniem  CEN  jest  wspieranie  rozwoju  zawodowego  osób  związanych  z  oświatą poprzez świadczenie wysokiej jakości usług edukacyjnych, realizowanych przez profesjonalną kadrę  Centrum  oraz  trenerów  zewnętrznych.    Umożliwiamy  je  prezentując  szereg różnorodnych  szkoleń,  które  podnoszą  kompetencje  dyrektorów  i  nauczycieli,  w  sferze rozwoju zawodowego i osobistego.  Zawarte w informatorze propozycje uwzględniają kierunki polityki oświatowej państwa określone przez Ministra Edukacji i Nauki oraz najnowsze trendy w  edukacji.  Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  wielu  szkół,  oferujemy  również  szkolenia online.  Wspieramy  szkoły  w  budowaniu  kompetencji  przyszłości  w  ramach  inicjatywy  edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - Laboratoria Przyszłości.  W Centrum działa Regionalny Punkt Informacyjny FRSE, którego celem jest upowszechnianie informacji o edukacyjnych programach unijnych oraz realizacja szkoleń.  Działania oferowane w informatorze wspiera Biblioteka Pedagogiczna, udostępniając fachową literaturę, czasopisma i zbiory audiowizualne oraz organizując różne formy upowszechniania czytelnictwa.  Nauczycielom  i  Pracownikom  oświaty  składam  serdeczne  życzenia  spokojnej   i satysfakcjonującej pracy oraz wytrwałości.    Dyrektor  Ryszard Chodyniecki 


Informator na rok szkolny 2022/2023   5       


Informator na rok szkolny 2022/2023   6    Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/2023    1.  Wychowanie  zmierzające  do  osiągnięcia  ludzkiej  dojrzałości  poprzez  kształtowanie  postaw  ukierunkowanych  na  prawdę,  dobro  i  piękno,  uzdalniających  do  odpowiedzialnych decyzji.  2.  Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć  edukacyjnych  wychowanie  do  życia  w  rodzinie.  Ochrona  i  wzmacnianie  zdrowia  psychicznego dzieci i młodzieży.  3.  Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz  sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się  języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.  4.  Doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  do  pracy  z  uczniami  przybyłymi  z  zagranicy,   w  szczególności  z  Ukrainy,  adekwatnie  do  zaistniałych  potrzeb  oraz  kompetencji  nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.  5.  Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą  egzaminu maturalnego od roku 2023.  6.  Doskonalenie  systemu  kształcenia  zawodowego  we  współpracy  z  pracodawcami  –  wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.  7.  Rozwijanie  umiejętności  metodycznych  nauczycieli  w  zakresie  prawidłowego   i  skutecznego  wykorzystywania  technologii  informacyjno-komunikacyjnych   w  procesach  edukacyjnych.  Wsparcie  edukacji  informatycznej  i  medialnej,   w  szczególności  kształtowanie  krytycznego  podejścia  do  treści  publikowanych   w Internecie i mediach społecznościowych.  8.  Wsparcie  nauczycieli  i  innych  członków  społeczności  szkolnych  w  rozwijaniu  umiejętności  podstawowych  i  przekrojowych  uczniów,  w  szczególności   z  wykorzystaniem  pomocy  dydaktycznych  zakupionych  w  ramach  programu  „Laboratoria przyszłości”.  9.  Podnoszenie  jakości  kształcenia  oraz  dostępności  i  jakości  wsparcia  udzielanego  dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.       


Informator na rok szkolny 2022/2023   7       


Informator na rok szkolny 2022/2023   8    Spis treści  Konferencje ........................................................................................................................................... 10  Szkolenia  członków rad pedagogicznych .............................................................................................. 16  Szkolenia zespołów  przedmiotowo-zadaniowych ................................................................................ 20  Sieci  współpracy i samokształcenia ...................................................................................................... 22  Szkolenia  kadry kierowniczej ................................................................................................................ 26  Kursy  kwalifikacyjne ............................................................................................................................. 30  Kursy  komercyjne ................................................................................................................................. 32  Edukacja  artystyczna ............................................................................................................................ 36  Edukacja  historyczna i obywatelska ..................................................................................................... 40  Edukacja  matematyczno-przyrodnicza ................................................................................................. 44  Edukacja  językowa ................................................................................................................................ 50  Języki  mniejszości narodowych ............................................................................................................ 56  Edukacja  polonistyczna ........................................................................................................................ 58  Edukacja  wczesnoszkolna ..................................................................................................................... 64  Edukacja  zawodowa ............................................................................................................................. 70  Informatyka  i  technologia informacyjna ............................................................................................. 74  Religia  rzymskokatolicka ....................................................................................................................... 78  Religia  prawosławna ............................................................................................................................. 80  Wychowanie fizyczne ............................................................................................................................ 82  Wychowanie, profilaktyka, pomoc  psychologiczno-pedagogiczna ...................................................... 84  Kształcenie  specjalne i integracyjne ..................................................................................................... 90  Kreatywność  i  przedsiębiorczość ......................................................................................................... 94  Rozwój  osobisty i zawodowy  nauczyciela ........................................................................................... 96  Informacja  pedagogiczna.................................................................................................................... 102  Biblioteki szkolne ................................................................................................................................. 104  Promocja  czytelnictwa ........................................................................................................................ 108       


Informator na rok szkolny 2022/2023   9         


Informator na rok szkolny 2022/2023   10              Konferencje                   


Informator na rok szkolny 2022/2023   11    Nazwa   Organizator  Termin  Liczba godzin  Konferencja inaugurująca rok szkolny 2022/2023: Nauczyciel. Mistrz i przewodnik po rzeczywistości XXI w.  Marzena Ciruk, Jadwiga Piotrowska  2022-08-29  6 godz.  Historycy XXI wieku  Marzena Ciruk, Andrzej Sadowski  2022-09-14  6 godz.  Matura z matematyki w 2023 r. wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli  Hanna Mąka  2022-09-19  4 godz.  Co zrobić, gdy nie wiadomo, co robić. Agresja i przemoc w szkole  Ryszard Chodyniecki, Grażyna Łaniewska  2022-09-23  4 godz.  Człowiek i czynnik ludzki   w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji i technologii  w dydaktyce  Krystyna Łuniewska  2022-09-26  4 godz.  Konferencja inaugurująca szkolny rok katechetyczny 2022/23 "Lekcje religii - wychowanie młodego człowieka wrażliwego na Dobro"  Barbara Uścinowicz  2022-09-05  3 godz.  Konferencja inaugurująca nowy rok katechetyczny 2022/2023j - dekanat Bielsk Podlaski  Barbara Uścinowicz  2022-08-25  3 godz.  Konferencja inaugurująca nowy rok katechetyczny 2022/2023 - dekanat Siemiatycze  Barbara Uścinowicz  2022-08-26  3 godz.  Konferencja nauczycieli języka białoruskiego inaugurująca nowy rok szkolny 2022/2023  Jan Karczewski  2022-09-08  2 godz.  Laboratoria przyszłości - szansą na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów  Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan  2022-10-05  4 godz.  Kierowanie szkołą jako organizacją uczącą się i doskonalącą  Kamilla Przychodzień Marzena Ciruk  Pierwszy semestr  5 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   12    Nazwa   Organizator  Termin  Liczba godzin  Ogólnopolska Konferencja - Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji  Andrzej Cwaliński  2022-12-10  6 godz.  Ogólnopolska Konferencja Humanistyczna "Tysiąc pomysłów na twoją lekcję"  Kamilla Przychodzień  Pierwszy semestr  16 godz.  Szkoła doceniania  Kamilla Przychodzień  Pierwszy semestr  5 godz.  I Podlaski Kongres Montessori  Ryszard Chodyniecki  2023-03-18  5 godz.  Konferencja Szkolnych Organizatorów konkursu Kangur 2023  Katarzyna Gosk, Małgorzata Kakareko-Wiszowata  2023-03-01  2 godz.  Podnoszenie jakości kształcenia praktycznego  Ryszard Kuliński  2022-09-27  3 godz.  INSPIR@CJE CZYTELNICZE. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023  Olga Topolewska, Magdalena Kraszewska  2023-05-15 – 2023-05-18  4 godz.  Konferencja podsumowująca nauczanie religii w roku szkolnym 2022/2023  Barbara Uścinowicz  Drugi semestr  3 godz.  Podsumowanie pracy w zakresie nauczania języka białoruskiego  Jan Karczewski  Drugi semestr  2 godz.  WOKÓŁ KSIĄŻKI I BIBLIOTEK. II Forum Nauczycieli Bibliotekarzy i  Biblioterapeutów  Olga Topolewska. Magdalena Kraszewska  2022-11-22- 2022-11-24  3 godz.         


Informator na rok szkolny 2022/2023   13    PROCESOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH    Dyrektor  Centrum  Edukacji  Nauczycieli  w  Białymstoku  zaprasza  Państwa  Dyrektorów  szkół/placówek  oświatowych  województwa  podlaskiego  do  współpracy  w  ramach  procesowego wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, którego celem są działania  zmierzające  do  wprowadzenia  trwałych  zmian  jakościowych  w  wybranych  obszarach  funkcjonowania Państwa placówki.  Proponujemy:  •  wspomaganie kompleksowe;  •  wspomaganie we wskazanym przez Państwa obszarze/zakresie; •  wspomaganie w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych i informacyjnych.     Oferujemy:  •  pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki oświatowej; •  ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki  oświatowej;  •  zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; •  wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie  wniosków z ich realizacji.    Zapewniamy pomoc Opiekuna szkoły/placówki, który:  •  uczestniczy w diagnozie pracy szkoły/placówki oświatowej; •  pomaga ustalić zakres i harmonogram działań wspomagających pracę  szkoły/placówki oświatowej, w tym różnych form doskonalenia;  •  pozyskuje ekspertów oraz organizuje zaplanowane formy wspomagania; •  wspiera nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań;  •  monitoruje i podsumowuje proces wspomagania; •  udziela konsultacji indywidualnych/ grupowych.   


Informator na rok szkolny 2022/2023   14    Szkoły/placówki  oświatowe  zainteresowane  ofertą  wspomagania  prosimy  o  wypełnienie  elektronicznej karty zgłoszenia lub w formie tradycyjnej (do pobrania w załączniku na stronie  https://www.cen.bialystok.pl/wspomaganie-szkol-placowek)  i  przesłanie  na  adres:  Centrum  Edukacji  Nauczycieli  w  Białymstoku,  ul.  Złota  4,  15-016  Białystok  lub  e-mail:  cen@cen.bialystok.pl  Realizacja  wspomagania  nastąpi  po  uzgodnieniu  szczegółowych  zasad  oraz  podpisaniu  porozumienia pomiędzy stronami.  Wspomaganie w zakresie PPP – Anna Karpowicz, Grażyna Łaniewska  Wspomaganie w zakresie edukacji włączającej – Anna Karpowicz , Andrzej Sadowski,  Andrzej Cwaliński  Wspomaganie w zakresie edukacji specjalnej – Andrzej Cwaliński  Wspomaganie w zakresie nowych technologii – Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan  Wspomaganie w zakresie oceniania kształtującego – Marzena Ciruk, Elżbieta Chrabołowska,  Wiktoria Blakicka  Wspomaganie w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły – Marzena Ciruk  Wspomaganie w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapii – Jadwiga Piotrowska  Wspomaganie w zakresie edukacji zawodowej – Ryszard Kuliński  Wspomaganie w zakresie biblioteki szkolnej – Olga Topolewska, Katarzyna Gosk  Inne  tematy realizujemy wg zapotrzebowania szkoły.     


Informator na rok szkolny 2022/2023   15       


Informator na rok szkolny 2022/2023   16                Szkolenia   członków rad pedagogicznych        


Informator na rok szkolny 2022/2023   17    Nazwa   Liczba godzin  Organizator  Rola pytań w efektywnym nauczaniu, czyli "Kto i po co w szkole zadaje pytania?"  3 godz.  Hanna Mąka  O motywacji w edukacji, czyli jak skutecznie motywować uczniów do pracy  3 godz.  Elżbieta Chrabołowska  Kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów, czyli jak edukować do przyszłości  3 godz.  Elżbieta Chrabołowska  Koniec wieńczy dzieło - kilka pomysłów na zakończenie i ewaluację lekcji  2 godz.  Krystyna Łuniewska  Edukacyjny eksperyment - kreatywnym sposobem poznawania piękna świata  2 godz.  Joanna Jurczykowska  Jak zmierzyć się z trudną sytuacją w relacjach rodzic, nauczyciel, dziecko  4 godz.  Renata Garbaczewska  Wykorzystanie tablicy interaktywnej/ monitora interaktywnego w procesie nauczania  2 godz.  Katarzyna Gagan  Wprowadzenie uczniów w świat nowoczesnych technologii - wykorzystanie robota Photon  2 godz.  Katarzyna Gagan  Wykorzystanie maty edukacyjnej, kubeczków, robotów do nauczanie kodowania w przedszkolu  2 godz.  Katarzyna Gagan  Rozwijanie kompetencji informacyjnych nauczycieli  2 godz.  Olga Topolewska  Wykorzystanie cyfrowych Otwartych Zasów Edukacyjnych w pracy nauczyciela  2 godz.  Olga Topolewska  Jak rozwijać umiejętności metodyczne nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych?  2 godz.  Anna Krawczuk  Jak wykorzystać w praktyce zasoby Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - e-lekcje i ćwiczenia interaktywne.  2 godz.  Anna Krawczuk  Jak prowadzić zdalne lekcje z wykorzystaniem Google Classroom?  2 godz.  Anna Krawczuk 


Informator na rok szkolny 2022/2023   18    Nazwa   Liczba godzin  Organizator  Wirtualny świat - realne ofiary. Jak świadomie i bezpiecznie korzystać z  sieci Internet?  2 godz.  Anna Krawczuk  Patotreści - szkodliwe wzorce w cyberprzestrzeni  1 godz.  Anna Krawczuk  Wykorzystanie Microsoft Office 365 w edukacji  2 godz.  Anna Krawczuk  Zintegrowana Platforma Edukacyjna - e-lekcje i ćwiczenia interaktywne  2 godz.  Anna Krawczuk  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, poziom 1 - od zachowań przedintencjonalnych do komunikacji symbolicznej  4 godz.  Andrzej Cwaliński  Autyzm od wewnątrz - świat w perspektywie osób ze spektrum autyzmu  4 godz.  Andrzej Cwaliński  Edukacja włączająca – efektywna praca w klasie zróżnicowanej z  uwzględnieniem ucznia uchodźcy  4 godz.  Andrzej Cwaliński  Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi - wersja 2.0  8 godz.  Andrzej Cwaliński  Przegląd metod i programów terapeutycznych wspierających rozwój i  funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (ASD)  4 godz.  Andrzej Cwaliński  Uczeń niepełnosprawny intelektualnie - jak uczyć aby nauczyć?  4 godz.  Andrzej Cwaliński  Wiem, rozumiem, wspieram. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu (ASD)  4 godz.  Andrzej Cwaliński  Egzaminy i co potem? Analiza wyników egzaminów zewnętrznych - jak wykorzystać wyniki do ewaluacji własnej pracy i pracy szkoły?  2 godz.  Kamilla Przychodzień  Mnemotechniki - pozwól uczniom zapamiętać na trwałe.  3 godz.  Kamilla Przychodzień  Uczeń ukraiński w mojej szkole- podstawy metodyki nauczania  2 godz.  Kamilla Przychodzień  Zintegrowana Platforma Edukacyjna - jak z niej korzystać na lekcjach języka polskiego?  3 godz.  Kamilla Przychodzień 


Informator na rok szkolny 2022/2023   19    Nazwa   Liczba godzin  Organizator  Odmień swoją szkołę- metodyka nauczania kreatywnego  3 godz.  Kamilla Przychodzień  ABC edukacji włączającej  4 godz.  Marzena Ciruk  Blaski i cienie współpracy z rodzicami  4 godz.  Marzena Ciruk  Jak motywować uczniów? Ocenianie kształtujące  3 godz.  Marzena Ciruk  Jak uczyć kreatywnego myślenia  2 godz.  Jan Karczewski  Jak rozumieć i opracować dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia? Rodzaje dostosowań.  4 godz.  Anna Karpowicz  Jak jest? Dlaczego tak jest? Co i kiedy zrobić- modyfikacja, planowanie  i wdrażanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w nurcie edukacji włączającej  4 godz.  Anna Karpowicz  Obowiązek nauczyciela zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, gdy sprawuje nadzór nad uczniami  3 godz.  Ryszard Kuliński  Motywacja i motywowanie ucznia do uczenia się  3 godz.  Ryszard Kuliński  Planowanie, organizacja i realizacja wycieczek szkolnych oraz wyjść grupowych  3 godz.  Ryszard Kuliński  Edukacja włączająca, a pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako obligatoryjne zadanie statutowe. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom  4 godz.  Anna Karpowicz  Kompetencje w zakresie praktycznej realizacji wymagań wynikających z przepisów prawa w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej  4 godz.  Anna Karpowicz  Zadanie statutowe szkoły - dostosowanie wymagań edukacyjnych  w celu podnoszenia jakości kształcenia, dostępności i wsparcia udzielanego uczniom. Zrozumieć, opracować, wdrożyć  4 godz.  Anna Karpowicz  W jaki sposób zaktywizować uczniów podczas lekcji stacjonarnej i  zdalnej poprzez platformę Nearpod?  2 godz.  Bożena Stocka  Katalog działań wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów   3 godz.  Grażyna Łaniewska 


Informator na rok szkolny 2022/2023   20                  Szkolenia zespołów   przedmiotowo-zadaniowych         


Informator na rok szkolny 2022/2023   21    Nazwa   Liczba godzin  Organizator  Kilka metod aktywizujących do wykorzystania na lekcjach języków obcych  3 godz.  Krystyna Łuniewska  Budowanie strategii pracy i pomocy dla dzieci z zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym  4 godz.  Grażyna Łaniewska  Jak rozwijać umiejętności metodyczne nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych?  2 godz.  Anna Krawczuk  Jak wykorzystać w praktyce zasoby Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - e-lekcje i ćwiczenia interaktywne  2 godz.  Anna Krawczuk  Awans zawodowy po zmianach, krok po kroku  4 godz.  Jadwiga Piotrowska  Jak radzić sobie z dzieckiem agresywnym i autoagresją w młodszym wieku szkolnym  4 godz.  Jadwiga Piotrowska  Ćwiczenia redakcyjne w klasach I-III  4 godz.  Jadwiga Piotrowska  Jak zniwelować trudne emocje dzieci w młodszym wieku szkolnym za pomocą bajek terapeutycznych  4 godz.  Jadwiga Piotrowska  Pomysły na zebrania z rodzicami w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej  4 godz.  Jadwiga Piotrowska  Trudne rozmowy z rodzicami, budowanie prawidłowych relacji nauczyciel - rodzic oraz pomysły na zebrania w pierwszym etapie kształcenia  4 godz.  Jadwiga Piotrowska  Uzależnienia cyfrowe wśród dzieci  2 godz.  Jadwiga Piotrowska  Kompetencje przekrojowe a luki kompetencyjne w nauczanych zawodach   3 godz.  Ryszard Kuliński  Nowoczesne metody nauczania w kształceniu zawodowym   4 godz.  Ryszard Kuliński  Podniesienie jakości kształcenia praktycznego przez lepsze wykorzystanie rozwiązań metodycznych  4 godz.  Ryszard Kuliński   


Informator na rok szkolny 2022/2023   22                Sieci   współpracy i samokształcenia         


Informator na rok szkolny 2022/2023   23    Nazwa  Liczba godzin  Organizator  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy: Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów  3 godz.  Olga Topolewska Magdalena Kraszewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy: System biblioteczny EBIBLIO  2 godz.  Olga Topolewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki: Laboratoria przyszłości - międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących pomoce dydaktyczne zakupione  w ramach programu MEN  12 godz.  Anna Krawczuk  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii: Szkolenie zespołu zadaniowego katechetów ZSG  10 godz.  Joanna Szydłowska  Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów: Podlascy dyrektorzy w sieci. Pomoc, pomysły, współpraca  12 godz.  Marzena Ciruk,  Ryszard Chodyniecki  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii: Sieć wizytatorów religii rzymskokatolickiej  16 godz.  Joanna Szydłowska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego: Sposoby na wykorzystanie długopisów 3d  12 godz.  Ewa Ziejewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego: Stosowanie TIK na lekcjach języka polskiego  32 godz.  Ewa Ziejewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy: System biblioteczny MOL  2 godz.  Olga Topolewska  Nauczanie przez rysowanie - sieć współpracy nauczycieli wykorzystujących myślenie wizualne  16 godz.  Magdalena  Kraszewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego: Klub nauczycieli języka niemieckiego  15 godz.  Krystyna Łuniewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego: Sieć Podlaskich Polonistów  8 godz.  Elżbieta Chrabołowska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii: Między nami biologami   9 godz.  Joanna Jurczykowska 


Informator na rok szkolny 2022/2023   24    Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki: "Aktywna tablica" - spotkanie uczestników międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu  20 godz.  Katarzyna Gagan  Sieć współpracy i samokształcenia: Dziecko i uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce edukacyjnej  2 godz.  Andrzej Cwaliński  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych  10 godz.  Ryszard Kuliński  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przyrody: Lekcje z edukacji przyrodniczej w Muzeum Przyrody w Białymstoku - Wydział Biologii UwB  6 godz.  Anna Karpowicz  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii: Geofriends - razem współtworzymy materiały do lekcji geografii  3 godz.  Bożena Stocka  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: W poszukiwaniu kreatywności  i innowacyjności w pracy szkolnej  2 godz.  Jadwiga Piotrowska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy: Literatura współczesna dla dzieci i młodzieży w bibliotece szkolnej  8 godz.  Magdalena Kraszewska. Olga Topolewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka białoruskiego: Warsztat pracy nauczyciela języka białoruskiego  2 godz.  Jan Karczewski  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przyrody: Wydawnictwa edukacyjne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych. Najnowsze propozycje do wykorzystania  w pracy nauczyciela  3 godz.  Anna Karpowicz  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii: Nauczyciel biologii w obliczu dostosowywania wymagań edukacyjnych- uwarunkowania prawne oraz wynikające z  organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nurcie edukacji włączającej  3 godz.  Anna Karpowicz  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii:  Nauczyciel chemii w obliczu dostosowywania wymagań edukacyjnych- uwarunkowania prawne oraz wynikające z  organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nurcie edukacji włączającej  3 godz.  Anna Karpowicz 


Informator na rok szkolny 2022/2023   25    Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przyrody: Nauczyciel przyrody w obliczu dostosowywania wymagań edukacyjnych- uwarunkowania prawne oraz wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nurcie edukacji włączającej  3 godz.  Anna Karpowicz  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przyrody: Pasjonaci przyrody   3 godz.  Anna Karpowicz  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki: Egzamin maturalny z matematyki   12 godz.  Hanna Mąka  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki: Matematyczny escape room - pomysł na niebanalne lekcje powtórzeniowe  18 godz.  Hanna Mąka  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii prawosławnej  8 godz.  Barbara Uścinowicz  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i HIT-u  4 godz.  Andrzej Sadowski  Dookoła sportu. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Ciekawa lekcja wychowania fizycznego  3 godz.  Urszula Badura  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli: Gry i zabawy językowe rozwijające umiejętności komunikacyjne dziecka  4 godz.  Renata Garbaczewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli: Co i jak czytać dzieciom - czytanie wrażeniowe, przegląd najnowszej oraz klasycznej literatury dziecięcej  4 godz.  Renata Garbaczewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli: Codzienność matematyczna przedszkolaków - warsztat gier matematycznych  4 godz.  Renata Garbaczewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli: Daj się zagiąć - origami dla małych rąk  4 godz.  Renata Garbaczewska  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców: „Zatroskani o wychowanie”  12 godz.  Grażyna Łaniewska  Zintegrowana Platforma Edukacyjna - wszystkie narzędzia w jednym miejscu. Jak korzystać z kreatora lekcji ?  40 godz.  Kamilla Przychodzień 


Informator na rok szkolny 2022/2023   26              Szkolenia   kadry kierowniczej   


Informator na rok szkolny 2022/2023   27       


Informator na rok szkolny 2022/2023   28    Ryszard Chodyniecki Dyrektor CEN   Mail: ryszard.chodyniecki@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 101  Marzena Ciruk konsultant ds. kadry zarządzającej  Konsultacje:  poniedziałek 15.00-19.00 Mail: marzena.ciruk@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 123    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą  Kurs kwalifikacyjny  Ryszard Chodyniecki  Cały rok  210 godz.  ABC pracy dyrektora szkoły  Warsztaty  Marzena Ciruk  2022-09-28  4 godz.  Edukacja proobronna w szkołach - jak się zachować w sytuacji zagrożenia  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  Pierwszy semestr  5 godz.  Edukacja proobronna w szkołach - jak się zachować w sytuacji zagrożenia  Konferencja  Kamilla Przychodzień  Pierwszy semestr  5 godz.  Blaski i cienie współpracy z rodzicami w szkole  Warsztaty  Marzena Ciruk  2022-10-03  4 godz.  Grywalizacja w edukacji - szkolenie dla kadry zarządzającej  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2022-11-04  7 godz.  Jak być dobrym szefem i motywować pracowników?  Seminarium  Marzena Ciruk  2022-10-17  4 godz.  Zmiany w karcie nauczyciela i awansie zawodowym nauczycieli  Warsztaty  Ryszard Chodyniecki  Pierwszy semestr  4 godz.  Sylwetka dyrektora szkoły. Jak tworzyć i dbać o dobrą markę?  Warsztaty  Marzena Ciruk  Pierwszy semestr  4 godz.  Odpowiedzialność finansowa dyrektora  Warsztaty  Ryszard Chodyniecki  Pierwszy semestr  4 godz.  Awans na dyrektora - narzędziownik Menedżera  Warsztaty  Ryszard Chodyniecki  Pierwszy semestr  4 godz.   


Informator na rok szkolny 2022/2023   29       


Informator na rok szkolny 2022/2023   30                  Kursy   kwalifikacyjne     


Informator na rok szkolny 2022/2023   31    Ryszard Chodyniecki Dyrektor CEN   Mail: ryszard.chodyniecki@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 101  Ryszard Kuliński konsultant ds.  szkolnictwa zawodowego  Konsultacje:  wtorek 12.30 – 14.30  Mail: ryszard.kulinski@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 110  Grażyna Łaniewska konsultant ds. wychowania  i profilaktyki  Konsultacje:  poniedziałek godz.13.00-15.00, piątek, godz. 9.00 – 11.00 Mail: grazyna.laniewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 125    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba  godzin  Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu  Kurs kwalifikacyjny  Ryszard Kuliński  Cały rok  150 godz.  Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą  Kurs kwalifikacyjny  Ryszard Chodyniecki  Cały rok  210 godz.  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  Kurs kwalifikacyjny  Ryszard Kuliński  Cały rok  48 godz.  Kurs na kierownika wypoczynku dzieci  i młodzieży  Kurs kwalifikacyjny  Ryszard Kuliński  Cały rok  10 godz.  Kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie  Kurs kwalifikacyjny  Grażyna Łaniewska  Cały rok  300 godz.         


Informator na rok szkolny 2022/2023   32                Kursy   komercyjne       


Informator na rok szkolny 2022/2023   33    Ryszard Chodyniecki Dyrektor CEN   Mail: ryszard.chodyniecki@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 101  Wiktoria Blakicka konsultant ds.  języków obcych  Konsultacje: środa, czwartek 12.00-19.00 Mail: wiktoria.blakicka@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 122  Grażyna Łaniewska konsultant ds. wychowania  i profilaktyki  Konsultacje:  poniedziałek godz.13.00-15.00, piątek, godz. 9.00 – 11.00 Mail: grazyna.laniewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 125  Krystyna Łuniewska konsultant ds.  języka niemieckiego  Konsultacje:  wtorek 13:00-15:00 Mail: krystyna.luniewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 121    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  "Spotkania z Leonem”  Kurs komercyjny  Grażyna Łaniewska  2022-11-17 — 2022-11-24  20 godz.  Afazja – praca z dzieckiem afatycznym w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  Pierwszy semestr  16 godz.  Animator Edukacji Przez Ruch – EPR Doroty Dziamskiej  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  Cały rok  45 godz.  Edukacja przez ruch - EPR Doroty Dziamskiej - kurs podstawowy  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  Cały rok  10 godz.  Dyscyplina w klasie  Kurs komercyjny  Grażyna Łaniewska  2022-10-20 — 2022-10-31  9 godz.  Grywalizaja w edukacji - szkolenie dla nauczycieli  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2022-11-05  7 godz.  Język niemiecki dla nauczycieli A1+  Kurs komercyjny  Krystyna Łuniewska  2022-10-04 — 2023-02-14  30 godz.  Kurs języka angielskiego na poziomie A1  Kurs komercyjny  Wiktoria Blakicka  Cały rok  60 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   34    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  "Spójrz Inaczej kl. IV-VIII" – rekomendowany program zajęć wychowawczo-profilaktycznych  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2023-03-11- 2023-03-30  55 godz.  Kurs języka angielskiego na poziomie B1  Kurs komercyjny  Wiktoria Blakicka  Cały rok  60 godz.  Motywowanie uczniów do nauki i zmiany  w zachowaniu  Kurs komercyjny  Grażyna Łaniewska  2022-12-01 — 2022-12-14  6 godz.  Pedagogika Marii Montessori w  wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - stopień I  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2022-10-22 2022-12-17  60 godz.  Pedagogika Marii Montessori w  wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej - stopień II  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2023-01-14 2023-03-25  60 godz.  Terapia ręki - szkolenie dwustopniowe  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2022-10-22-2022-10-23  20 godz.  Trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - stopień I  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2022-09-23 – 2022-09-25  25 godz.  Trener Treningu Pewności Siebie  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  17-18.10.2022  14 godz.  Trener Treningu Zastępowania Agresji TZA  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  Cały rok  36 godz.  Trener umiejętności społecznych TUS  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  Pierwszy semestr  18 godz.  Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy - rozwijające ćwiczenia dr Paula Dennisona dla dzieci w wieku przedszkolnym i  szkolnym  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2022-10-22  6 godz.  Techniki arteterapii w pracy z dzieckiem  w wieku przedszkolnym i szkolnym  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2022-11-19  6 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   35    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Nazwa "Tu mieszkam - osobliwości województwa podlaskiego" - edukacja regionalna w 12 obszarach tematycznych według założeń pedagogiki M. Montessori  Kurs komercyjny  Ryszard Chodyniecki  2023.05-13  12 godz.       


Informator na rok szkolny 2022/2023   36              Edukacja   artystyczna         


Informator na rok szkolny 2022/2023   37    Magdalena Kraszewska konsultant ds.  edukacji artystycznej i promocji czytelnictwa  Konsultacje: w godzinach pracy Mail: magdalena.kraszewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 119    Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Genially na start - sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne  Kurs doskonalący  Magdalena Kraszewska  Cały rok  30 godz.  Nauczanie przez rysowanie. Myślenie wizualne w edukacji. Kurs dla początkujących  Kurs doskonalący  Magdalena Kraszewska  Pierwszy semestr  8 godz.  Klocki w bibliotece. Jak wykorzystać LEGO® w edukacji  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2022-10-06  4 godz.  Arteterapia. Podstawowe założenia  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2022-10-27  3 godz.  Escape Room w Genially  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2022-11-03  4 godz.  Wykorzystanie materiałów i narzędzi platformy ZPE na zajęciach artystycznych  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2022-11-17  4 godz.  Projektowanie graficzne materiałów edukacyjnych w Canvie  Kurs doskonalący  Magdalena Kraszewska  2022-11-21- 2023-01-31  30 godz.  Małe formy z papierowej wikliny - zimowe warsztaty upcyklingu  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2022-12-01  4 godz.  Jak poznawać dzieła sztuki bez wychodzenia z klasy. Wirtualna podróż po muzeach, galeriach i wystawach świata  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2023-02-09  4 godz.  BookArt. Sztuka z kart książek  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2023-01-12  4 godz.  Historie w skrzynce zamknięte. Teatr Kamishibai jako narzędzie dydaktyczne  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2022-12-08  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   38    Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Techniki plastyczne w pracy z dziećmi  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2023-01-19  4 godz.  Komiks inspirowany lekturą - z postaciami literackimi przez epoki  Projekt edukacyjny  Magdalena Kraszewska  Drugi semestr  20 godz.  Street Art - sztuka w przestrzeni ulicznej  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2023-02-23  4 godz.  Zróbmy sobie komiks... ABC tworzenia opowieści komiksowej  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2023-03-02  4 godz.  Plastyka sensoryczna jako metoda wspierająca rozwój dziecka  Kurs doskonalący  Magdalena Kraszewska  2023-03-09- 2023-03-23  12 godz.  Lapbook w edukacji czytelniczej  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2023-04-20  4 godz.  Pop-up books. Techniki tworzenia książek typu pop-up  Kurs doskonalący  Magdalena Kraszewska  2023-03-25 2023-05-20  12 godz.  Lekcja plastyki w plenerze  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2023-05-11  4 godz.  Wykorzystanie technologii wirtualnej  i rozszerzonej rzeczywistości na zajęciach artystycznych  Warsztaty  Magdalena Kraszewska  2023-05-25  4 godz.         


Informator na rok szkolny 2022/2023   39       


Informator na rok szkolny 2022/2023   40                Edukacja   historyczna i obywatelska       


Informator na rok szkolny 2022/2023   41     


Informator na rok szkolny 2022/2023   42    Andrzej Sadowski konsultant ds.  edukacji historycznej  Konsultacje: poniedziałek godz. 15.30-19.00, możliwe konsultacje  indywidualne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: wtorek - 15.00-17.00, środa - 15.00-18.00, czwartek - 16.00-18.00  Mail: andrzej.sadowski@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 122    Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  „Historia i teraźniejszość – wszystko o nowym przedmiocie  w szkole  Warsztaty  Andrzej Sadowski  2022-09-29  4 godz.  Być wybitnym nauczycielem historii  Warsztaty  Andrzej Sadowski  2022-10-27  4 godz.  Edukacja włączająca na lekcjach historii  Warsztaty  Andrzej Sadowski  2023-05-25  4 godz.  Egzamin maturalny z historii - zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023  Warsztaty  Andrzej Sadowski  2022-11-24  4 godz.  Jak interpretować źródła historyczne?  Warsztaty  Andrzej Sadowski  Drugi semestr  4 godz.  Praca z mapą, multimedialna platforma on-line  Warsztaty  Andrzej Sadowski  2023-01-12  4 godz.  Gra terenowa na lekcji historii  Warsztaty  Andrzej Sadowski  2023-06-15  4 godz.  Jak rozpoznać uzdolnienia historyczne ucznia?  Warsztaty  Andrzej Sadowski  2023-03-23  4 godz.  Co kryją w sobie kompetencje kluczowe?  Warsztaty  Andrzej Sadowski  2023-02-23  4 godz.             


Informator na rok szkolny 2022/2023   43       


Informator na rok szkolny 2022/2023   44                    Edukacja   matematyczno-przyrodnicza         


Informator na rok szkolny 2022/2023   45        Nadleśnictwo  Dojlidy  zajmuje  południowo-zachodni  skraj  Puszczy  Knyszyńskiej,  obejmując  swym  zasięgiem  tereny  wokół  Białegostoku.  Wchodzi  ono  w  skład  Leśnego  Kompleksu  Promocyjnego  “Puszcza Knyszyńska”,  którego  celem  jest  promowanie  zrównoważonej  gospodarki  leśnej,  ochrony  przyrody,  a  także prowadzenie edukacji leśnej społeczeństwa.   Bliskość  miasta  sprawia,  że  lasy  nadleśnictwa  są  łatwo  dostępne  i  chętnie  odwiedzane  przez  mieszkańców Białegostoku i okolic. Ludzie korzystają  z nich  podczas aktywnego  wypoczynku, sylwoterapii czy zbierania owoców runa leśnego.         Na  terenie  nadleśnictwa  prowadzone  są  zajęcia  i  warsztaty  z  edukacji  przyrodniczo-leśnej,  które  dostosowano  do  różnych  grup  wiekowych.  Ich  uczestnicy  poznają  m.in.  role  i  funkcje  lasów  oraz    ich mieszkańców. Odkrywają także zawód leśnika czy też dowiadują się jak chronić się przed kleszczami. Oferowane przez  nadleśnictwo  tematy  zajęć  wraz  z  formularzem  zgłoszeniowym  dostępne  są  na  stronie  internetowej: https://dojlidy.bialystok.lasy.gov.pl.      Nadleśnictwo  posiada  Izbę  Edukacji  Leśnej  „Orzechówkę”  wyposażoną  w  liczne  eksponaty  i  pomoce  dydaktyczne. Nieopodal znajduje się leśna wiata  - “Zielona Klasa”, przy której wyznaczono miejsce na ognisko i wypoczynek.  W  jej  pobliżu  umieszczono  tablice  edukacyjne  dotyczące  rozróżniania  gatunków  drzew.  Wiata stanowi także doskonały punkt wyjścia na ścieżki edukacyjne "Las Antoniukowski" czy “Szlakiem Drzew Leśnych”. Po drodze możemy nie tylko zachwycać się pięknem Uroczyska Antoniuk, ale też dowiedzieć się wielu faktów i ciekawostek z życia lasu.      


Informator na rok szkolny 2022/2023   46    Anna Karpowicz konsultant ds.  edukacji przyrodniczej i pomocy psychologiczno - pedagogicznej  Konsultacje: poniedziałek 14.00-15.30 Mail: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 125  Joanna Jurczykowska doradca metodyczny ds. biologii  Dyżur:  poniedziałek 8.15-15.00 Mail: joanna.jurczykowska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 127  Hanna Mąka doradca metodyczny ds. matematyki  Dyżur: poniedziałek 12.00-15.00 Mail: hanna.maka@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 127  Bożena Stocka doradca metodyczny ds. geografii  Dyżur: poniedziałek 12.00-15.00 Mail: bozena.stocka@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 127      Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Lekcja otwarta z matematyki w liceum ogólnokształcącym  Lekcja otwarta  Hanna Mąka  2022-09-15  2godz.  Matura z matematyki w 2023r. - typy zadań maturalnych i struktura arkusza egzaminacyjnego maturalnego  Warsztaty  Hanna Mąka  2022-10-06  3 godz.  Technologie informacyjno-komunikacyjne  (i nie tylko) w kształceniu matematycznym  Seminarium  Hanna Mąka  Cały rok  15 godz.  Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w 2023 r.  Warsztaty  Hanna Mąka  Pierwszy  semestr  3 godz.  Wykorzystuję hodowle szkolne  w kształtowaniu kompetencji przekrojowych uczniów  Warsztaty  Joanna Jurczykowska  Drugi semestr  4 godz.  Wykorzystanie programu Google Earth podczas lekcji geografii  Kurs doskonalący  Bożena Stocka  2022-10-17-2022-12-12  20 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   47    Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Rozwijam przyrodnicze pasje uczniów poprzez ukierunkowanie na piękno przyrody  Warsztaty  Joanna Jurczykowska  2022-09-26  6 godz.  Egzamin maturalny z geografii 2022 - analiza zadań w kontekście matury 2023  Warsztaty  Bożena Stocka  2022-10-03  4 godz.  Szkolne Kluby Młodych Odkrywców - miejscem kształtowania kompetencji przekrojowych uczniów  Warsztaty  Joanna Jurczykowska  2022-12-05  4 godz.  Kształtuję umiejętności podstawowe  i przekrojowe moich uczniów na lekcjach biologii  Warsztaty  Joanna Jurczykowska  2022-10-17  4 godz.  Przez eksperymentowanie do wiedzy cz.1  Warsztaty  Joanna Jurczykowska  2022-11-16  4 godz.  Nauczyciel geografii na starcie  Warsztaty  Bożena Stocka  2022-10-24  4 godz.  Odkryj biologię na nowo  Seminarium  Joanna  Jurczykowska  Cały rok  16 godz.  OK zeszyt - środkiem do podnoszenia jakości kształcenia w szkołach ogólnodostępnych  i integracyjnych  Warsztaty  Joanna Jurczykowska  Pierwszy semestr  4 godz.  Ciekawe pomysły na lekcje geografii w szkole podstawowej  Warsztaty  Bożena Stocka  2022-11-07  4 godz.  Uczę ciekawiej - lekcja otwarta z biologii  w szkole podstawowej  Lekcja otwarta  Joanna Jurczykowska  2022-11-21  2 godz.  "PoCoMiTo - czyli jak przekonać ucznia, że warto COŚ wiedzieć. Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach geografii (rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów)"  Warsztaty  Bożena Stocka  2022-12-05  4 godz.  Test diagnostyczny CKE jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela geografii   Warsztaty  Bożena Stocka  2023-01-16  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   48    Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  w przygotowaniu uczniów do matury w 2023 roku  Przez eksperymentowanie do wiedzy cz.2  Warsztaty  Joanna Jurczykowska  2023-01-30  4 godz.  Lekcja otwarta z geografii w klasie I liceum ogólnokształcącego  Lekcja otwarta  Bożena Stocka  Drugi semestr  3 godz.  "Na ostatniej prostej - pewniaki maturalne". Jakie zagadnienia w przygotowaniu do matury traktować priorytetowo?  Warsztaty  Bożena Stocka  Drugi semestr  4 godz.  "Piękno przyrody pomaga w kształtowaniu dojrzałego człowieka." Seminarium terenowe dla nauczycieli realizujących edukację przyrodniczą  Seminarium  Bożena  Stocka  Drugi semestr  8 godz.  Jakie zajęcia terenowe zapisano w podstawie programowej z geografii dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych?  Warsztaty  Bożena Stocka  Drugi semestr  6 godz.  Lekcje z edukacji przyrodniczej w Muzeum Przyrody w Białymstoku - Wydział Biologii UwB  Warsztaty  Anna Karpowicz  Drugi semestr  4 godz.  Wydawnictwa edukacyjne wspierające nauczanie przedmiotów przyrodniczych. Najnowsze propozycje do wykorzystania  w pracy nauczyciela  Warsztaty  Anna Karpowicz  Drugi semestr  4 godz.  Nauczyciel biologii w obliczu dostosowywania wymagań edukacyjnych- uwarunkowania prawne oraz wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nurcie edukacji włączającej  Warsztaty  Anna Karpowicz  Drugi semestr  4 godz.   Nauczyciel chemii w obliczu dostosowywania wymagań edukacyjnych- uwarunkowania prawne oraz wynikające z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nurcie edukacji włączającej  Warsztaty  Anna Karpowicz  Drugi semestr  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   49    Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Nauczyciel przyrody w obliczu dostosowywania wymagań edukacyjnych- uwarunkowania prawne oraz wynikające z  organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w nurcie edukacji włączającej  Warsztaty  Anna Karpowicz  Drugi semestr  4 godz.               


Informator na rok szkolny 2022/2023   50              Edukacja   językowa                   


Informator na rok szkolny 2022/2023   51       


Informator na rok szkolny 2022/2023   52    Wiktoria Blakicka konsultant ds.  języków obcych  Konsultacje: środa, czwartek 12.00-19.00 Mail: wiktoria.blakicka@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 122  Krystyna Łuniewska konsultant ds.  języka niemieckiego  Konsultacje:  wtorek 13:00-15:00 Mail: krystyna.luniewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 121      Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Aktywizowanie grupy językowej (praktyczne wskazówki)  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2023-03-15  4 godz.  Jak rozwijać autonomię ucznia w warunkach nauki zdalnej  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2022-09-21  4 godz.  NLP na lekcji języka obcego  Kurs doskonalący  Wiktoria Blakicka  2022-12-21- 2023-02-08  18 godz.  Propozycje dydaktyczne skutecznego nauczania języka obcego  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2023-04-19  4 godz.  Przykłady zabaw sensorycznych na zajęciach języka obcego w przedszkolu  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2022-11-16  4 godz.  Warsztat pracy refleksyjnego nauczyciela języka obcego  Kurs doskonalący  Wiktoria Blakicka  2023-03-01-2023-04-26  24 godz.  Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich  w nauczaniu języka obcego  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2023-05-10-2023-05-31  12 godz.  Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcji języka niemieckiego – praktyczne wskazówki  Warsztaty  Krystyna Łuniewska  2022-09-17  4 godz.  Nauka języka niemieckiego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości  Warsztaty  Krystyna Łuniewska  2022-09-26  4 godz.  Język niemiecki dla nauczycieli A1+  Kurs komercyjny  Krystyna Łuniewska  2022-10-04-2023-02-14  30 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   53    Nazwa   Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Kształcenie rozumienia wypowiedzi ustnych na lekcjach języka niemieckiego pod kątem przygotowania do egzaminów zewnętrznych  Warsztaty  Krystyna Łuniewska  2022-10-08  4 godz.  Nauczanie przyjazne mózgowi czyli rola rytmu i ruchu na zajęciach języka niemieckiego  Warsztaty  Krystyna Łuniewska  2022-11-05  4 godz.  Tworzenie za pomocą aplikacji materiałów edukacyjnych związanych z kształceniem zawodowym  Warsztaty  Krystyna Łuniewska  2022-12-10  4 godz.  Dlaczego warto korzystać z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej?  Warsztaty  Krystyna Łuniewska  2023-01-23  4 godz.  Ocenianie umiejętności językowych nieco inaczej  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2022-12-15  4 godz.  Przeciw nudzie na lekcji językowej (wskazówki dla nauczycieli)  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2023-05-17  4 godz.  Uczeń zdolny na lekcji języka obcego  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2023-06-07  4 godz.  Landeskunde na lekcji języka niemieckiego  w obliczu nowej podstawy programowej  Warsztaty  Krystyna Łuniewska  2023-02-03  4 godz.  Jak uczyć na lekcji umiejętności pisania w  języku obcym  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2023-02-15  4 godz.  Jak zastosować metodę odwróconej klasy na zajęciach online  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2023-01-18  4 godz.  Niemiecki z Mozartem i Beethovenem - muzyka klasyczna na lekcjach języka niemieckiego  Warsztaty  Krystyna Łuniewska  2023-02-18  4 godz.  Kreatywne wykorzystanie piosenki na lekcji języka obcego  Warsztaty  Wiktoria Blakicka  2022-10-20  4 godz.    


Informator na rok szkolny 2022/2023   54      Jedyna w województwie podlaskim…  MEDIOTEKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO        Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku    poniedziałek-piątek 9.00-19.00  sobota 9.00-15.00      


Informator na rok szkolny 2022/2023   55            


Informator na rok szkolny 2022/2023   56            Języki   mniejszości narodowych     


Informator na rok szkolny 2022/2023   57    Jan Karczewski doradca metodyczny ds. języka białoruskiego  Dyżur: Poniedziałek 13.00-14.30 - CEN / II Liceum  Ogólnokształcące z DNJB w Hajnówce Czwartek 15.30-17.45 - II Liceum Ogólnokształcące  z DNJB w Hajnówce  Mail: jan.karczewski@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 127    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  140 rocznica urodzin Janki Kupały i Jakuba Kolasa  Warsztaty  Jan Karczewski  2022-09-22  3 godz.  Jak przygotować uczniów do konkursu recytatorskiego oraz małych form teatralnych  Warsztaty  Jan Karczewski  2022-10-06  3 godz.  Gry ruchowe i taniec na zajęciach języka białoruskiego  Warsztaty  Jan Karczewski  2022-10-20  3 godz.  Gry i zabawy dydaktyczne na zajęciach języka białoruskiego  Warsztaty  Jan Karczewski  2023-11-24  3 godz.  Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu języka białoruskiego  Warsztaty  Jan Karczewski  2022-12-08  3 godz.  Egzamin maturalny z języka białoruskiego 2023  Warsztaty  Jan Karczewski  2023-01-12  2 godz.  Lekcja otwarta z literatury białoruskiej z  wykorzystaniem TIK  Lekcja otwarta  Jan Karczewski  Drugi semestr  1 godz.  Warsztaty dla nauczycieli języka białoruskiego przygotowujących uczniów do konkursu gawędy białoruskiej  Warsztaty  Jan Karczewski  2023-02-24  5 godz.  Kultura materialna narodu białoruskiego  Warsztaty  Jan Karczewski  2023-03-16  3 godz.  Popularyzacja i pomoc w adaptacji różnego typu form sprawdzania wiedzy i  umiejętności znajdujących się na portalach edukacyjnych  Warsztaty  Jan Karczewski  2023-04-20  3 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   58                  Edukacja   polonistyczna     


Informator na rok szkolny 2022/2023   59    Elżbieta Chrabołowska konsultant ds.  edukacji polonistycznej  Konsultacje:  wtorek 13:00-15:00 Mail: elzbieta.chrabolowska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 120  Kamilla Przychodzień konsultant ds. języka polskiego, kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych    Konsultacje: poniedziałek 12.00-15.00 Mail: kamilla.przychodzien@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 120  Ewa Ziejewska doradca metodyczny ds. języka polskiego  Dyżur:  poniedziałek godz. 8.00-11.00    środa godz. 12.00 - 15.00  Mail: ewa.ziejewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 127    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Studio montażowe dla polonistów  Kurs doskonalący  Kamilla  Przychodzień  2023-01-09-2023-03-30  45 godz.  Gamifikacja na lekcjach języka polskiego  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2023-01-09  10 godz.  Matematycznie na języku polskim  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2022-10-03  5 godz.  Matura 2023 - informacje, wskazówki, ćwiczenia  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2022-10-17  5 godz.  Nauczanie języka polskiego jako obcego  Kurs doskonalący  Kamilla  Przychodzień  2022-10-24-2022-12-08  35 godz.  Przygotowanie uczniów do konkursu polonistycznego „Patrząc na wschód”  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  I i II semestr  5 godz.  Ten cudowny Google! Narzędzia edukacyjne aplikacji Google na lekcjach języka polskiego  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2023-02-11  20 godz.  Egzaminy i co potem? Analiza wyników egzaminów zewnętrznych - jak wykorzystać wyniki do ewaluacji własnej pracy i pracy szkoły?  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2022-09-12  5 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   60    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Egzamin ósmoklasisty 2023 r.  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2022-09-21  4 godz.  Geniallny język polski, czyli jak wykorzystać aplikację Genial.ly  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-09-22  2023-05-11  4 godz.  Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela polonisty jako element motywujący ucznia do nauki  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2022-09-26  4 godz.  Budzące się szkoły, czyli od kultury nauczania do kultury uczenia się  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2022-09-28  4 godz.  Ewaluacja na języku polskim?, czyli metody uruchamiania samooceny  i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-09-29  2023-02-02  4 godz.  Oswajanie obcości. Obraz imigranta  w literaturze dla dzieci i młodzieży  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2022-10-03  4 godz.  Kreatywne i interaktywne lekcje polskiego - narzędzia nauczyciela  Kurs doskonalący  Kamilla  Przychodzień  2023-04-03-2023-06-19  80 godz.  Laboratoria przyszłości w praktyce nauczyciela polonisty  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2022-10-10  4 godz.  Egzamin ósmoklasisty 2023 r. z języka polskiego  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2022-11-07  4 godz.  Wirtualny język polski  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-10-20  2023-02-16  4 godz.  Lekcja otwarta w kl. 8 na języku polskim  Lekcja otwarta  Ewa Ziejewska  2022-10-26  4 godz.  Lekcja otwarta w kl. 8 na języku polskim  Lekcja otwarta  Ewa Ziejewska  2022-12-08  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   61    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Jak skracać, parafrazować i uogólniać wypowiedź? O streszczeniu na lekcjach j. polskiego i na egzaminie  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-10-27  2023-02-23  4 godz.  Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce i na egzaminie ósmoklasisty  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-10-27  2023-04-13  4 godz.  Z rozprawką w pokoju zagadek  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-11-03  4 godz.  Wypowiedź argumentacyjna na lekcjach języka polskiego i na egzaminie ósmoklasisty  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-11-10  2023-02-23  4 godz.  Rozprawka i opowiadanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2022-11-16  4 godz.  Jak uczniowie uczą się od siebie? - czyli tutoring rówieśniczy w edukacji i na lekcjach języka polskiego  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-11-17  2023-03-16  4 godz.  Krytyczne podejście do źródeł informacji  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2022-11-17  4 godz.  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego. Przykłady dobrych praktyk  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-11-24  4 godz.  Narzędzia myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-12-01  2023-05-18  4 godz.  Lekcja otwarta w kl. 6 na języku polskim  Lekcja otwarta  Ewa Ziejewska  2023-03-17  4 godz.  Od indywidualności nauczyciela do indywidualizacji nauczania  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2023-04-06  4 godz.  Myślenie krytyczne na lekcji języka polskiego  Warsztaty  Ewa Ziejewska  2023-04-24  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   62    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Podstawy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego  Kurs doskonalący  Elżbieta  Chrabołowska  2022-10-03-2022-11-04  2023-01-02- 2023-03-17  40 godz.  Odwrócony język polski – krótki przewodnik po odwróconej lekcji  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-12-08  4 godz.  ABC komunikacji w szkole – niezbędnik nie tylko polonisty  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-09-08  4 godz.  Uczeń ukraiński w szkole – podstawy metodyki nauczania  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2022-09-28  5 godz.         


Informator na rok szkolny 2022/2023   63       


Informator na rok szkolny 2022/2023   64                  Edukacja   wczesnoszkolna     


Informator na rok szkolny 2022/2023   65       


Informator na rok szkolny 2022/2023   66      Jadwiga Piotrowska konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  konsultacje:  poniedziałek 8.00 – 14.00; środa 14.00 – 19.00 Mail: jadwiga.piotrowska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 123  Renata Garbaczewska doradca metodyczny ds.  wychowania przedszkolnego  konsultacje: poniedziałek 12.00-18.00 Mail: renata.woroniecka@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 127    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Wstępna diagnoza dziecka i integracja nowej grupy w przedszkolu i szkole  Warsztaty  Jadwiga Piotrowska  2022-09-14  4 godz.  Inspiracje do zajęć szkolno-przedszkolnych w naturze  Warsztaty  Jadwiga Piotrowska  2022-09-28  4 godz.  „Escape room jako przygoda w nauczaniu wczesnoszkolnym – odkrywanie i poszukiwanie tajemnic”  Warsztaty  Jadwiga Piotrowska  2022-10-06  4 godz.  Gry i zabawy ruchowe - Cztery pory roku  Kurs doskonalący  Jadwiga Piotrowska  2022-10-12-2023-06-05  16 godz.  Zabawy inspirujące w tworzeniu wyszukanych świąt kalendarzowych  Warsztaty  Jadwiga Piotrowska  2022-10-24  4 godz.  Pomysły na zabawę karnawałową  Warsztaty  Jadwiga Piotrowska  2022-11-18  3 godz.  Co jest przyczyną niewłaściwych zachowań dzieci. Zabawy wyciszające, dyscyplina  w grupie  Warsztaty  Jadwiga Piotrowska  2022-12-14  4 godz.  Trudne zachowania dzieci w grupie szkolno-przedszkolnej  Warsztaty  Jadwiga Piotrowska  2023-01-05  4 godz.  Pomysły na zebrania z rodzicami  w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej  Warsztaty  Jadwiga Piotrowska  2022-09-15  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   67    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Zmiany w oświacie i w edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2022-10-10  4 godz.  "Łowcy wyrazów" - innowacyjna metoda nauki czytania w przedszkolu i w szkole  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2022-11-07  4 godz.  Świąteczne kodowanie - prosty sposób nauki programowania w przedszkolu  Lekcja otwarta  Renata Garbaczewska  2022-11-18  2 godz.  Biblioteka - dobre miejsce dla dzieci  i nauczycieli - nowości wydawnicze  w Bibliotece Pedagogicznej CEN  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2022-11-28  4 godz.  Masy plastyczne na Boże Narodzenie - przygotowanie masy solnej i porcelanowej - tworzenie aniołów i skrzatów z prostych elementów  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2022-12-05  4 godz.  Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2023-02-23  4 godz.  Teatrzyk Kamishibai - dziecko widzem, aktorem i twórcą  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2023-03-13  6 godz.  Mistrz zapamiętywania - trening koncentracji uwagi i pamięci  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2023-04-17  4 godz.  Wykorzystanie na zajęciach i w pracy dydaktyczno-wychowawczej technologii komputerowej  Lekcja otwarta  Renata Garbaczewska  2023-05-19  2 godz.  "Szorstkie litery" – propozycje zajęć przygotowujących do nauki pisania zgodnie z metodą M. Montessori  Warsztaty  Ryszard Chodyniecki  2022-10-06  4 godz.  Ćwiczenia i lekcje ciszy według założeń pedagogiki Marii Montessori  Warsztaty  Ryszard Chodyniecki  2022-09-29  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   68    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  „Pierwsze liczenie” - przykłady pracy  z materiałem rozwojowym M. Montessori do edukacji matematycznej  Warsztaty  Ryszard Chodyniecki  2023-04-20  4 godz.  „Rok w naturze” - kalendarz bociani, cztery pory żubra. Pojęcie "czasu" w pedagogice M. Montessori  Warsztaty  Ryszard Chodyniecki  2023-04-27  4 godz.               


Informator na rok szkolny 2022/2023   69       


Informator na rok szkolny 2022/2023   70                Edukacja   zawodowa     


Informator na rok szkolny 2022/2023   71                                      


Informator na rok szkolny 2022/2023   72    Ryszard Kuliński konsultant ds. szkolnictwa zawodowego  Konsultacje:  wtorek 12.30 – 14.30  Mail: ryszard.kulinski@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 110      Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Podlaska Sieć koordynatorów powiatowych i  subregionów w ramach projektu Podlaski Kompas Pracy  Seminarium  Ryszard  Chodyniecki  Cały rok  2 godz.  Szkolenie w zakresie metod pracy z uczniem  Kurs doskonalący  Ryszard Kuliński  2022-09-15 - 2022-10-28  24 godz.  Opracowanie rozkładu materiału do nauczanego przedmiotu zawodowego (teoretycznego, praktycznego)  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-09-28  4 godz.  Sposoby i zasady oceniania z przedmiotu zawodowego – teoretycznego, praktycznego  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-10-05  4 godz.  Pomiar dydaktyczny  Kurs doskonalący  Ryszard Kuliński  2022-12-10 - 2023-03-22  32 godz.  Konstruowanie i modyfikacja programu nauczania zawodowego  Kurs doskonalący  Ryszard Kuliński  2023-04-08 - 2023-05-06  24 godz.  Ewaluacja programu nauczania w szkolnictwie zawodowym i wprowadzanie zmian  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-05-10  4 godz.  Ewaluacja i monitorowanie realizacji rozkładu materiału i wykorzystanie jej wyników do modyfikacji rozkładu materiału nauczanego przedmiotu/modułu zawodowego  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-05-24  4 godz.  Wykorzystanie komunikacji interpersonalnej w pracy nauczyciela szkoły zawodowej  Kurs doskonalący  Ryszard Kuliński  2023-01-25- 2023-02-02  16 godz.  Jak oceniać, żeby nie cierpieć – dydaktyczny, psychologiczny i etyczny aspekt oceniania osiągnięć uczniów w szkole zawodowej  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-03-01  4 godz.   


Informator na rok szkolny 2022/2023   73         


Informator na rok szkolny 2022/2023   74                Informatyka   i   technologia informacyjna       


Informator na rok szkolny 2022/2023   75    Katarzyna Gagan konsultant ds. informatyki  Konsultacje:  piątek 12:00-14:00 Mail: katarzyna.gagan@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 102  Anna Krawczuk konsultant ds. technologii informacyjno-komunikacyjnej  i edukacji zdalnej    Konsultacje: poniedziałek 10.00-12.00, środa 15-17.00 Mail: anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 102        Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Drukarki 3D w praktyce szkolnej  Warsztaty  Katarzyna Gagan  2022-10-19  4 godz.  Programowanie w ScratchJunior  Warsztaty  Katarzyna Gagan  2022-09-21  4 godz.  Programowanie w Pythonie - poziom podstawowy  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  Pierwszy semestr  30 godz.  Excel w pracy nauczyciela  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  2022-10-03 - 2023-11-14  30 godz.  Grywalizacja w edukacji  Kurs doskonalący  Anna Krawczuk  2022-10-11- 2022-12-22  16 godz.  #FakeHunter - Edu-kształtowanie u uczniów krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych  Warsztaty  Anna Krawczuk  2022-09-28  4 godz.  Edytor graficzny GIMP w praktyce szkolnej  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  2022-11-08-2022-12-11  30 godz.  Rozwijanie umiejętności podstawowych  i przekrojowych uczniów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości  Warsztaty  Anna Krawczuk  Drugi semestr  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   76    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Narzędzia multimedialne i informatyczne  w pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy  Kurs doskonalący  Anna Krawczuk  2022-10-18- 2023-01-10  30 godz.  Przystań w sieci. Jak wspierać uczniów  w bezpiecznym korzystaniu z Internetu?  Warsztaty  Anna Krawczuk  2023-02-15  4 godz.  Egzamin maturalny z informatyki obowiązujący w latach szkolnych 2022/2023  Seminarium  Katarzyna Gagan  2022-12-07  3 godz.  Jak tworzyć interaktywne gry i ćwiczenia dla uczniów?  Warsztaty  Anna Krawczuk  2023-01-25  4 godz.  Model STEAM w nauczaniu z wykorzystaniem pomocy w ramach programu Laboratoria Przyszłości  Warsztaty  Anna Krawczuk  2022-10-26  4 godz.  Genial.ly - tworzenie interaktywnych prezentacji  Warsztaty  Anna Krawczuk  2022-11-02  4 godz.  Programowanie w języku Scratch  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  Pierwszy semestr  20 godz.  Robotyka i programowanie w szkole podstawowej z wykorzystaniem zestawów roboczych Lego  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  Pierwszy semestr  20 godz.  Programowanie z robotem Photon - sposób  na naukę i zabawę  Warsztaty  Katarzyna Gagan  2022-11-16  4 godz.  Programowanie z elementami robotyki  w szkole średniej z wykorzystaniem robotów Lego  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  Drugi semestr  20 godz.  Robot Photon - sztuczna inteligencja  Warsztaty  Katarzyna Gagan  2022-11-23  4 godz.  Padlet i Wakelet – jak wykorzystać wirtualną tablicę na lekcji?  Warsztaty  Anna Krawczuk  2022-12-14  4 godz.  Wirtualne organizery w pracy nauczyciela  Warsztaty  Anna Krawczuk  Drugi semestr  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   77    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Nowe technologie – motywacja  i aktywizowanie uczniów na lekcji  Warsztaty  Anna Krawczuk  2022-12-21  4 godz.  Programowanie w Pythonie - poziom średniozaawansowany  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  Drugi semestr  30 godz.  Sztuczna inteligencja w programowaniu wizualnym  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  Drugi semestr  20 godz.  Programowanie w języku C++  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  Drugi semestr  30 godz.  Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli  Kurs doskonalący  Anna Krawczuk  2023-02-08- 2023-04-27  30 godz.  Corel w pracy nauczyciela  Kurs doskonalący  Katarzyna Gagan  Drugi semestr  20 godz.  Minecraft. Graj i ucz się  Warsztaty  Katarzyna Gagan  Drugi semestr  4 godz.  Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle do prowadzenia zajęć z uczniami  Kurs doskonalący  Anna Krawczuk  Drugi semestr  30 godz.  Wirtualny świat - realne ofiary. Jak świadomie i bezpiecznie korzystać z sieci Internet?  Warsztaty  Anna Krawczuk  Drugi semestr  4 godz.         


Informator na rok szkolny 2022/2023   78                Religia   rzymskokatolicka       


Informator na rok szkolny 2022/2023   79    Joanna Szydłowska konsultant ds. nauczania religii rzymskokatolickiej  Konsultacje:  czwartek godz. 15.30-19.00 Mail: joanna.szydlowska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 124     Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Formowanie celów katechezy w oparciu o jej zadania  Warsztaty  Joanna  Szydłowska  Pierwszy semestr  4 godz.  Biblijne zasady podejmowania decyzji -gałązka logiczna  Warsztaty  Joanna  Szydłowska  2022-10-22  4 godz.  Myślenie wizualne - snopczatki  na katechezie  Warsztaty  Joanna  Szydłowska  2022-11-22  4 godz.  Rysujemy na tablicy - metody wizualne na katechezie  Warsztaty  Joanna  Szydłowska  2023-04-22  4 godz.  Zadania katechezy na podstawie Dyrektorium Katechetycznego  Warsztaty  Joanna  Szydłowska  Drugi semestr  4 godz.       


Informator na rok szkolny 2022/2023   80                Religia   prawosławna       


Informator na rok szkolny 2022/2023   81    Barbara Uścinowicz konsultant ds. nauczania religii prawosławnej  Konsultacje:  poniedziałek godz. 13.30 – 14.30,    Środa - Wydział Katechetyczny godz:15.30 - 17.30  Mail: barbara.uscinowicz@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 127    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  ABC nauczyciela religii prawosławnej  Warsztaty  Barbara Uścinowicz  2022-09-14  4 godz.  Lekcja otwarta - Jak realizować treści religijne ukierunkowane na Prawdę  i Dobro  Lekcja otwarta  Barbara Uścinowicz  Drugi semestr  2 godz.  Modlitwa - rozmowa z Bogiem. Jak uczyć modlitw?  Warsztaty  Barbara Uścinowicz  Drugi semestr  4 godz.  Przygotowanie ucznia do XXVI Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich  Warsztaty   Barbara Uścinowicz  Drugi semestr  8 godz.  Realizacja treści ewangelicznych  w kontekście XII Konkursu Biblijnego  Warsztaty  Barbara Uścinowicz  Drugi semestr  6 godz.  Święci jako wzór postępowania dla młodego człowieka (Hajnówka)  Warsztaty  Barbara Uścinowicz  Pierwszy semestr  4 godz.  Święci jako wzór postępowania dla młodego człowieka (Siemiatycze)  Warsztaty  Barbara Uścinowicz  Drugi semestr  4 godz.  Warsztat pracy nauczyciela religii prawosławnej  Kurs doskonalący  Barbara Uścinowicz  2022-09-08-2022-09-09  10 godz.       


Informator na rok szkolny 2022/2023   82                Wychowanie fizyczne       


Informator na rok szkolny 2022/2023   83    Urszula Badura  doradca metodyczny  ds. wychowania fizycznego  Konsultacje:  poniedziałek godz. 13.30 – 14.30,    Mail: urszula.badura@cen.bialystok.edu.pl  Tel. 85 732 98 67 w. 127    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Elementy gimnastyki artystycznej na lekcji wychowania fizycznego  Warsztaty  Urszula Badura  2022-10-20  4 godz.  Elementy gimnastyki korekcyjnej na lekcji wychowana fizycznego w klasach 4-8  Warsztaty  Urszula Badura  2022-10-06  4 godz.  Elementy samoobrony na lekcji wychowania fizycznego  Warsztaty  Urszula Badura  2023-05-15  3 godz.  Elementy sportów walki na lekcji wychowania fizycznego  Warsztaty  Urszula Badura  2023-02-15  4 godz.  Nauka zagrywki tenisowej w piłce siatkowej  Lekcja otwarta  Urszula Badura  2022-11-24  2 godz.  Realizacja podstawy programowej z WF  Warsztaty  Urszula Badura  2023-01-05  4 godz.  Lekcja otwarta - pomysł na zajęcia  Lekcja otwarta  Urszula Badura  2023-02-06  2 godz.  Rugby Tag. Podstawy gry  Warsztaty  Urszula Badura  2023-02-06  4 godz.  Zabawy i mini gry zespołowe w klasach 3 i 4  Warsztaty  Urszula Badura  2023-02-06  4 godz.  Zapomniane zabawy do wykorzystania  w świetlicach szkolnych  Warsztaty  Urszula Badura  2023-03-09  4 godz.       


Informator na rok szkolny 2022/2023   84                Wychowanie, profilaktyka, pomoc   psychologiczno-pedagogiczna     


Informator na rok szkolny 2022/2023   85        Grażyna Łaniewska konsultant ds. wychowania  i profilaktyki  Konsultacje:  poniedziałek godz.13.00-15.00, piątek, godz.  9.00 – 11.00  Mail: grazyna.laniewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 125  Anna Karpowicz konsultant ds. edukacji przyrodniczej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej  Konsultacje: poniedziałek 14.00-15.30 Mail: anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 125    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Wspieranie uczniów w wędrówce ku dorosłości. Szkolenie dla wychowawców  i nauczycieli zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-09-20  3 godz.  Spotkanie ze "Strażnikami Uśmiechu" - propozycja działań wychowawczo-profilaktycznych  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-09-15  4 godz.  Zalecenie nr 4 z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - organizacja zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub do 5 uczniów w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej  Warsztaty  Anna Karpowicz  2022-09-07  3 godz.  ABC nauczyciela w kontaktach z rodzicami -  o czym warto wiedzieć, co robić  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-09-29  4 godz.  Sieć Współpracy i Samokształcenia Refleksyjnych i Kreatywnych Nauczycieli, Wychowawców "Zatroskani o wychowanie"  z uwzględnieniem nauczycieli pracujących  z uczniami przybyłych z zagranicy,  w szczególności z Ukrainy  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-09-27  4 godz.  Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2022-10-06- 2022-12-03  40 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   86    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Zasady opracowania i modyfikacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego w celu podnoszenia jakości kształcenia, dostępności i wsparcia udzielanego dzieciom z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego  w przedszkolu  Warsztaty  Anna Karpowicz  2022-10-03  3 godz.  Zasady opracowania i modyfikacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego w celu podnoszenia jakości kształcenia, dostępności i wsparcia udzielanego uczniom z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnokształcącej  Warsztaty  Anna Karpowicz  2022-10-05  3 godz.  (Nie)trudne rozmowy z rodzicami ucznia/ów  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2022-10-18- 2022-11-18  20 godz.  Trening kontroli złości  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2022-10-27- 2022-11-26  12 godz.  O czym warto pamiętać wystawiając oceny z  uwzględnieniem uczniów przybyłych  z zagranicy, w szczególności z Ukrainy  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-10-25  4 godz.  Po co i dla kogo wolontariat...  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-11-08  4 godz.  "Spotkania z Leonem”  Kurs komercyjny  Grażyna Łaniewska  2022-11-17- 2022-11-24  20 godz.  Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi - czym jest i kiedy ją zastosować  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-11-15  4 godz.  Dokumentowanie realizowanych zadań,  w tym prowadzenie indywidualnych teczek dla dzieci i uczniów w prowadzonej pomocy psychologiczno–pedagogicznej  w ramach edukacji włączającej  Warsztaty  Anna Karpowicz  2022-11-23  3 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   87    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  (Nie)wolni od złości  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-11-29  4 godz.  Jak zbudować system konsekwencji  (w klasie)  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-11-30  4 godz.  Rodzaje dostosowań. Jak rozumieć i opracować dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia?   Warsztaty  Anna Karpowicz  2022-09-26  3 godz.  Moc wdzięczności - warsztat (po)mocy  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-01-10  4 godz.  Warsztaty antystresowe dla przemęczonych wychowawców  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2023-01-16- 2023-02-20  15 godz.  Empatyczna komunikacja; taniec żyrafy  z szakalem w szkole i w domu  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-01-18  4 godz.  (Nie) chwalić; czy pochwała dobrze działa?  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-02-09  4 godz.  Katalog działań nauczyciela wobec trudnych, prowokacyjnych zachowań ucznia/ów  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-02-07  4 godz.  Warsztaty wspierające kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę i dobro  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2023-02-02  9 godz.  Ból życia; samobójstwa dzieci i młodzieży  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-02-16  4 godz.  Jak wspierać siłę i odporność psychiczną dzieci  i młodzieży  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-02-21  4 godz.  Wychowywanie dziecka z problemem lękowym  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-02-16  4 godz.  Bez krzyków i manipulacji - zachęcanie dziecka do współpracy  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-02-20  4 godz.  Co i jak zrobić w sytuacji, gdy dziecko jest krzywdzone przez dorosłych  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-02-20  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   88    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Jak wspierać dzieci i młodzież w obliczu kryzysu  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-02-25  4 godz.  Mądre wyznaczenie granic; kiedy mówić NIE  w wychowaniu dzieci  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-03-16  4 godz.  Co robić i czego nie robić, gdy dziecko przeżywa silne emocje (w tym uczeń uchodźca)  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-12-08  4 godz.  Edukacja włączająca z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej, oceny efektywności  o dokonanie WOPFU dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnokształcącej  Warsztaty  Anna Karpowicz  Drugi semestr  3 godz.  W kontakcie z kaktusem - ( nie )trudne rozmowy z nastolatkiem  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2023-03-31- 2023-04-30  20 godz.  Rozpoznać, zrozumieć, pomóc; depresja dzieci  i młodzieży  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-04-05  4 godz.  Szanse i zagrożenia w sieci  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2022-12-13  4 godz.  Jak zadbać o swoje emocjonalne konto bankowe  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  2023-04-07  4 godz.  Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2023-04-10- 2023-04-28  15 godz.  Trening Zastępowania Agresji  Kurs doskonalący  Grażyna Łaniewska  2023-04-03- 2023-05-20  35 godz.  Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka/ucznia z opinią i bez z uwzględnieniem rozpoznania, diagnozy funkcjonalnej w ramach edukacji włączającej  Warsztaty  Anna Karpowicz  Drugi semestr  3 godz.   


Informator na rok szkolny 2022/2023   89         


Informator na rok szkolny 2022/2023   90                Kształcenie   specjalne i integracyjne         


Informator na rok szkolny 2022/2023   91    Andrzej Cwaliński doradca metodyczny  ds. kształcenia specjalnego  Dyżur: poniedziałek 13.15-16.00; wtorek 14.30 – 18.30  Mail: andrzej.cwalinski@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 127        Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, poziom 2 - tworzenie pomocy komunikacyjnych z  wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2022-09-22  4 godz.  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, poziom 1 - od zachowań przedintencjonalnych do komunikacji symbolicznej  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2022-09-06  4 godz.  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, poziom 2 - tworzenie pomocy komunikacyjnych z  wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2022-09-20  4 godz.  Darmowe zasoby internetowe wykorzystywane w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2022-10-04  4 godz.  Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie tylko na lekcjach języka polskiego?  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2022-10-06, 2023-04-20  4 godz.  Uczeń ze spektrum autyzmu  w rzeczywistości szkolnej - teoria  i praktyka  Kurs doskonalący  Elżbieta Chrabołowska, Andrzej Cwaliński  Cały rok  50 godz.  Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi - wersja 2.0  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  Pierwszy semestr  8 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   92    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną?  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2022-10-25  5 godz.  Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik Print 3.0 w życiu codziennym osób z  trudnościami w porozumiewaniu się  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  Pierwszy semestr  4 godz.  Przegląd metod i programów terapeutycznych wspierających rozwój  i funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (ASD)  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2022-11-22  4 godz.  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, poziom 3 - wykorzystanie eye-trackerów i innych narzędzi wysokiej technologii  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2022-12-12  4 godz.  Zajęcia rewalidacyjne z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie  i z trudnościami w porozumiewaniu się  Lekcja otwarta  Andrzej Cwaliński  Pierwszy semestr  1 godz.  Narzędzia TOC (gałązka logiczna, chmurka i drzewko ambitnego celu) w pracy  z uczniem niepełnosprawnym nie tylko na lekcjach języka polskiego  Warsztaty  Elżbieta Chrabołowska  2023-01-12, 2023-03-02  4 godz.  Edukacja włączająca – efektywna praca  w klasie zróżnicowanej z uwzględnieniem ucznia uchodźcy  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  Drugi semestr  4 godz.  Rozwijanie zachowań deficytowych  u dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  Drugi semestr  5 godz.  Autyzm od wewnątrz - świat w  perspektywie osób ze spektrum autyzmu  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  Drugi semestr  4 godz.  Wiem, rozumiem, wspieram. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu (ASD)  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2023-04-18  10  godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   93    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Uczeń niepełnosprawny intelektualnie - jak uczyć aby nauczyć?  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2023-05-16  4 godz.  Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną na zajęciach edukacyjnych w szkole specjalnej  Lekcja otwarta  Andrzej Cwaliński  Drugi semestr  1 godz.  Wykorzystanie TiK w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi  Warsztaty  Andrzej Cwaliński  2023-05-23  4 godz.  O edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej  Warsztaty  Marzena Ciruk  2022-09-19  4 godz.          


Informator na rok szkolny 2022/2023   94                Kreatywność   i   przedsiębiorczość       


Informator na rok szkolny 2022/2023   95      Kamilla Przychodzień konsultant ds. języka polskiego, kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych    Konsultacje: poniedziałek 12.00-15.00 Mail: kamilla.przychodzien@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 120      Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Trener kreatywności i nowoczesnej metodyki w szkole  Kurs doskonalący  Kamilla Przychodzień  2022-11-14-2023-01-26  80 godz.  Lider kreatywności - wykorzystanie e- narzędzi i metod kreatywnych w praktyce nauczyciela  Kurs doskonalący  Kamilla Przychodzień  Pierwszy semestr  30 godz.  Nie taka kreatywność straszna...- ćwiczenia z kreatywności na każdym poziomie edukacyjnym. Warsztaty praktycznych rozwiązań  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2023-02-20  5 godz.  Odmień swoją szkołę - metodyka nauczania kreatywnego  Kurs doskonalący  Kamilla Przychodzień  2022-11-17  30 godz.  Kreatywne ćwiczenia z myślenia  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2023-03-13  10 godz.         


Informator na rok szkolny 2022/2023   96                Rozwój   osobisty i zawodowy   nauczyciela         


Informator na rok szkolny 2022/2023   97         


Informator na rok szkolny 2022/2023   98      Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Awans zawodowy nauczyciela języka obcego  Kurs doskonalący  Wiktoria Blakicka  Pierwszy semestr  30 godz.  Kombajn edukacyjny czyli lekcje w  Nearpodzie na przedmiotach humanistycznych  Kurs doskonalący  Kamilla Przychodzień  Pierwszy semestr  20 godz.  Kurs języka angielskiego na poziomie A1  Kurs komercyjny  Wiktoria Blakicka  Cały rok  60 godz.  Kurs języka angielskiego na poziomie B1  Kurs komercyjny  Wiktoria Blakicka  Cały rok  60 godz.  Mnemotechniki - pozwól uczniom  zapamiętać na trwałe  Warsztaty  Kamilla Przychodzień  2023-02-06  5 godz.  Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowego  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-09-07  4 godz.  Bez nieporozumień, bez konfliktów. Komunikacja interpersonalna w praktyce  Seminarium  Marzena Ciruk  2022-11-21  4 godz.  Motywowanie ucznia do uczenia się  z elementami metodyki  Kurs doskonalący  Ryszard Kuliński  2022-10-08- 2022-10-25  12 godz.  Jak tworzyć notatki sprzyjające uczeniu się?  Warsztaty  Olga Topolewska  Pierwszy semestr  3 godz.  Realizacja planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela mianowanego w  kontekście spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-10-12  4 godz.  Realizacja planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowego – harmonogram działań  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-10-26  4 godz.  Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej  Kurs  doskonalący  Elżbieta Chrabołowska  2022-11-07-2022-12-05  25 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   99    Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom – nadzór nauczyciela  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-11-09  4 godz.  Co jest ważne w kształtowaniu dobrych relacji z uczniem/uczniami w szkole zawodowej?  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-11-16  4 godz.  Motywacja ucznia i motywowanie go  w procesie uczenia się z wykorzystaniem metodyki  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-11-30  4 godz.  Opracowanie planu metodycznego  i prowadzenie zajęć przez nauczyciela kontraktowego w ramach ścieżki awansu zawodowego  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-12-07  4 godz.  Awans zawodowy po zmianach krok po kroku  Warsztaty  Marzena Ciruk, Jadwiga Piotrowska  2022-12-05  4 godz.  Grudniowy warsztat refleksyjnego nauczyciela, wychowawcy  Warsztaty  Grażyna Łaniewska  Pierwszy semestr  2 godz.  Planowanie, prowadzenie i ewaluacja zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach ścieżki awansu zawodowego  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-01-18  4 godz.  Odczytywanie i wysyłanie komunikatów niewerbalnych w pracy nauczyciela szkoły zawodowej  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-02-08  4 godz.  Znajomość i korzystanie z prawa oświatowego przez nauczyciela realizującego ścieżkę awansu zawodowego  Kurs doskonalący  Ryszard Kuliński  2023-02-11- 2023-02-22  16 godz.  Wypadki uczniowskie i sporządzanie dokumentacji – procedura  Warsztaty  Ryszard Kuliński  Drugi semestr  4 godz.  Awans zawodowy nauczycieli w oparciu o  obowiązujące przepisy od 1.09.2022 r.  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2022-08-31  4 godz.  Dobrostan nauczyciela. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?  Seminarium  Marzena Ciruk  Drugi  semestr  4 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   100    Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego  w sprawdzaniu i analizie indywidualnej  i zbiorowej osiągnięć ucznia  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-03-15  4 godz.  Karta pracy dla ucznia jako narzędzie  w pracy nauczyciela  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-04-12  4 godz.  Postępowanie egzaminacyjne  i przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-06-07  4 godz.  Emocje w szkole. Obsługa konfliktu członków społeczności szkolnej  Warsztaty  Marzena Ciruk  2022-12-12  4 godz.  Awans zawodowy nauczyciela - planowanie stażu  Warsztaty  Joanna Szydłowska  2022-09-03  4 godz.  Awans zawodowy nauczyciela -sprawozdanie ze stażu  Warsztaty  Joanna Szydłowska  2023-02-11  4 godz.  Procedury awansu zawodowego  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2022-12-12  4 godz.  Jak zaprezentować dorobek nauczyciela przed komisją  Warsztaty  Renata Garbaczewska  2023-04-23  4 godz.  Sporządzanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela kontraktowego  Warsztaty  Ryszard Kuliński  2023-04-19  4 godz.  Awans zawodowy - sprawozdanie, prezentacja przed komisją  Warsztaty  Barbara Uścinowicz  Drugi semestr  4 godz.         


Informator na rok szkolny 2022/2023   101       


Informator na rok szkolny 2022/2023   102                Informacja   pedagogiczna            


Informator na rok szkolny 2022/2023   103    Olga Topolewska konsultant ds. bibliotek szkolnych i informacji pedagogicznej  Konsultacje: poniedziałek 12.00 -19.00,    pozostałe dni: 8.00-15.00 Mail: olga.topolewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 119      Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Otwarte Zasoby Edukacyjne w praktyce szkolnej  Kurs doskonalący  Olga Topolewska  2022-10-15 —  2023-05-31  40 godz.  Jak wyszukać informacje w sieci. Metody i narzędzia  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-01-16  3 godz.  Wykorzystanie zawartości bibliotek cyfrowych w procesie nauczania  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-05-08  3 godz.       


Informator na rok szkolny 2022/2023   104                Biblioteki szkolne           


Informator na rok szkolny 2022/2023   105    Olga Topolewska konsultant ds. bibliotek szkolnych i informacji pedagogicznej  Konsultacje: poniedziałek 12.00 -19.00,    pozostałe dni: 8.00-15.00 Mail: olga.topolewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 119      Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Escape Room w pracy biblioteki szkolnej  Kurs doskonalący  Olga Topolewska Magdalena Kraszewska  2022-10-01 — 2023-01-31  30 godz.  Stare i nowe sposoby promocji czytelnictwa  Kurs doskonalący  Olga Topolewska  2022-10-10 —  2023-06-09  20 godz.  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Sprawozdanie  z działań realizowanych w latach 2021- 2022  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-04-24  3 godz.  Projekt edukacyjny promujący czytelnictwo  Warsztaty  Olga Topolewska  2022-11-14  3 godz.  WebQuest metodą rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci  i młodzieży  Warsztaty  Olga Topolewska  2022-11-28  3 godz.  Pomysły na doraźne zastępstwa. Wymiana doświadczeń  Warsztaty  Olga Topolewska  2022-12-05  3 godz.  Zakupy biblioteczne. Przegląd rynku księgarskiego i wydawniczego  Warsztaty  Olga Topolewska  2022-12-12  3 godz.  Nagrywanie filmów i tworzenie animacji promujących książkę i  czytanie  Kurs doskonalący  Olga Topolewska, Magdalena Kraszewska  2023-01-30 — 2023-02-28  40 godz.  Jak przeprowadzać błyskawiczne konkursy biblioteczne?  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-02-20  3 godz.  Przygotowanie bibliotecznych wystaw wirtualnych. Metodyka i narzędzia  Warsztaty  Olga Topolewska  2022-02-20  3 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   106    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Wizerunek bibliotek szkolnych - wystrój i aranżacja wnętrz, funkcjonalność przestrzeni bibliotecznej, dekoracje  Kurs doskonalący  Olga Topolewska Magdalena Kraszewska  2023-03-01 — 2023-04-30  30 godz.  Aplikacje Google przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-03-06  3 godz.  Aplikacje Office 365 przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-03-13  3 godz.  Biblioteczne zajęcia terenowe  z wykorzystaniem aplikacji Goosechase  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-03-27  3 godz.  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Planowanie działań  w latach 2023 - 2024  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-04-03  3 godz.  Ewidencjonowanie i udostępnianie podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wymiana doświadczeń  Warsztaty  Olga Topolewska  2023-05-15  3 godz.                   


Informator na rok szkolny 2022/2023   107       


Informator na rok szkolny 2022/2023   108              Promocja   czytelnictwa         


Informator na rok szkolny 2022/2023   109    Olga Topolewska konsultant ds. bibliotek szkolnych i informacji pedagogicznej  Konsultacje: poniedziałek 12.00 -19.00,    pozostałe dni: 8.00-15.00 Mail: olga.topolewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 119  Magdalena Kraszewska konsultant ds.  edukacji artystycznej i promocji czytelnictwa  Konsultacje: w godzinach pracy Mail: magdalena.kraszewska@cen.bialystok.edu.pl Tel. 85 732 98 67 w. 119    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Jak bawić się słowami ? - słowostwory i potwory zapraszają do biblioteki   Otwarte zajęcia edukacyjne  Emilia Chojnowska, Małgorzata Konopka  2022-09-01 – 2023-01-31  2 godz.  Jak zostać detektywem na szóstkę?  Gra literacka/ edukacyjna  Barbara Werpachowska (koordynator), nauczyciele bibliotekarze  2022-09-01 – 2023-06-23  2 godz.  Mały Książę  Gra literacka/ edukacyjna  Emilia Chojnowska (koordynator), nauczyciele bibliotekarze  2022-09-01 – 2023-06-23  2 godz.  Mamy nowych przyjaciół  Otwarte zajęcia edukacyjne  Alicja Juszkiewicz (koordynator)  2022-09-01 – 2023-01-31  2 godz.  Na pomoc wieszczom - escape room  Gra literacka/ edukacyjna  Emilia Chojnowska, Elżbieta Korzeniecka  2022-09-01 – 2023-01-31  2 godz.  Najważniejsze drzewa na Podlasiu - czy dobrze je znam?   Otwarte zajęcia edukacyjne  Małgorzata Konopka, Elżbieta Korzeniecka  2022-09-01 – 2023-01-31  2 godz.  Śladami Stasia i Nel  Gra literacka/ edukacyjna  Ewa Harasimik (koordynator), nauczyciele bibliotekarze  2022-09-01 – 2023-06-23  2 godz.  Te co skaczą i fruwają na zajęcia zapraszają   Otwarte zajęcia edukacyjne  Małgorzata Kakareko-Wiszowata, Elżbieta Korzeniecka, Jolanta Bakier  2022-09-01 – 2023-01-31  2 godz. 


Informator na rok szkolny 2022/2023   110    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Podlaskie Spotkania z Pisarzami. Edycja 12  Projekt czytelniczy  Olga Topolewska  2022-10-01    Ogólnopolski Dzień Biblioterapii  Akcja czytelnicza  Magdalena Kraszewska  2022-11-14  8 godz.  Ferie z Biblioteką Pedagogiczną - escape room  Gra literacka/ edukacyjna  Emilia Chojnowska, Alicja Juszkiewicz  2023-01-23 – 2023.02.05  2 godz.  Bądź dobrym przyjacielem: "Żabek i Ropuch" - otwarte zajęcia biblioterapeutyczne  Otwarte zajęcia edukacyjne  Jolanta Bakier, Elżbieta Korzeniecka  2023-02-01 – 2023-06-23  2 godz.  Dbaj o zdrowie: "Żaba" - otwarte zajęcia biblioterapeutyczne  Otwarte zajęcia edukacyjne  Emilia Chojnowska, Małgorzata Konopka  2023-02-01 – 2023-06-23  2 godz.  Ilustracja w roli głównej - magiczny teatrzyk kamishibai   Otwarte zajęcia edukacyjne  Emilia Chojnowska, Barbara Werpachowska Ewa Harasimik  2023-02-01 – 2023-06-23  2 godz.  Jak to z lnem było   Otwarte zajęcia edukacyjne  Ewa Harasimik, Alicja Juszkiewicz  2023-02-01 – 2023-06-23  2 godz.  Jak uratować żabę ? - otwarte zajęcia biblioterapeutyczne  Otwarte zajęcia edukacyjne  Małgorzata Konopka, Elżbieta Korzeniecka  2023-02-01 – 2023-06-23  2 godz.  Street Art - sztuka ulicy   Otwarte zajęcia edukacyjne  Jolanta Bakier, Małgorzata Konopka  2023-02-01 – 2023-06-23  2 godz.  Teatrzyk cieni   Otwarte zajęcia edukacyjne  Alicja Juszkiewicz, Emilia Chojnowska  2023-02-01 – 2023-06-23  2 godz.  Miesiąc z biblioterapią  Akcja czytelnicza  Magdalena Kraszewska  2023-03-01 – 2023-03-31   


Informator na rok szkolny 2022/2023   111    Nazwa  Forma  Organizator  Termin  Liczba godzin  Ogólnopolskie czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz  Akcja czytelnicza  Barbara Werpachowska, Emilia Chojnowska  2023-03-01 – 2023-03-31  2 godz.  Festiwal "Na pograniczu kultur"  Akcja czytelnicza  Magdalena Kraszewska, Olga Topolewska  2023-02-01 – 2023-06-23    Wielka Liga Czytelników   Konkurs  Magdalena Kraszewska  2022-10-06-2023-04-30                     


Informator na rok szkolny 2022/2023   112       


Informator na rok szkolny 2022/2023   113          Łączymy wszystkich nauczycieli    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapewnia:    ✓  warsztaty, kursy, seminaria, konferencje ✓  procesowe wspomaganie szkół ✓  sieci współpracy i samokształcenia ✓  projekty edukacyjne  Biblioteka Pedagogiczne oferuje:    ✓  bogate zbiory fachowej literatury ✓  zasoby Medioteki języka niemieckiego ✓  otwarte zajęcia edukacyjne dla uczniów ✓  wystawy w ramach Galerii Na Złotej           


Informator na rok szkolny 2022/2023   114                                    Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  ul. Złota 4, 15-016 Białystok  85 732 98 67  cen@cen.bialystok.pl   www.cen.bialystok.pl      


Informator na rok szkolny 2022/2023   115