IINFORMATOR Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie        1  Rok szkolny 2020/2021  Biblioteka Pedagogiczna w Strzelinie, wspierając szkoły i placówki oświatowe  w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021, przygotowała ofertę, do skorzystania z której serdecznie zapraszamy.  Nasza oferta obejmuje:    gromadzenie i udostępnianie w palcówkach literatury zgodnie z potrzebami,    opracowanie zestawień tematycznych w oparciu o zasoby dolnośląskiej sieci bibliotek  pedagogicznych,    współpraca ze środowiskiem - uczestnictwo w akcjach czytelniczych,    organizowanie konkursów, wystaw, spotkań autorskich,    zajęcia edukacyjne,   szkolenia i warsztaty.  Proponowane przez nas formy wsparcia będą dostosowywane do potrzeb Państwa placówki. W ramach realizacji oferty opracowane zostaną cele wspomagania, zadania do realizacji oraz formy pracy. Wsparcie obejmuje konsultacje zbiorowe i indywidualne. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty – wystarczy zgłosić się do Biblioteki  i ustalić zasady udziału placówki.  Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna.  


IINFORMATOR Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie        2  Rok szkolny 2020/2021  Przedszkole    cel zajęć: - zapoznanie dzieci z dorobkiem poetyckim Juliana Tuwima, przeznaczonym dla dziecięcego odbiorcy - zapoznanie z treścią wierszy „Kłamczucha”, „Bambo” oraz wybranymi fragmentami innych wierszy poety - rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez zabawę metody pracy: opowiadanie, pokaz multimedialny, gry i zabawy dydaktyczne   cel zajęć: - prezentacja książek dla najmłodszych, których bohaterami są zwierzęta domowe - zapoznanie z najpopularniejszymi zwierzętami domowymi i zasadami ich pielęgnacji metody pracy: pogadanka, praca z książką, gry i zabawy dydaktyczne   cel zajęć: - zapoznanie dzieci z wierszami Jana Brzechwy  - poznanie najpopularniejszych owoców i warzyw, ich wartości odżywczych oraz korzyści z ich spożywania.  metody pracy: opowiadanie, prezentacja multimedialna, gry dydaktyczne w grupach   cel zajęć: - ukazanie świata przyrody w wybranym utworze literackim  - zapoznanie dzieci z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie metody pracy: pogadanka, prezentacja multimedialna, zabawy dydaktyczne w grupach   cel zajęć: - zapoznanie dzieci z najpopularniejszymi postaciami z bajek,  - rozwijanie zainteresowania książką,  - zwrócenie szczególnej uwagi na ilustracje w książkach dla dzieci metody pracy: pogadanka, gry i zabawy dydaktyczne w grupach   cel zajęć:  - poznanie historii pluszowego misia 


IINFORMATOR Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie        3  Rok szkolny 2020/2021  - kształtowanie szacunku do zabawek i książek - rozwijanie zainteresowania książką metody pracy: pogadanka, pokaz multimedialny, gry i zabawy dydaktyczne w grupach   Klasy 1–3    cel zajęć: - utrwalenie znajomości popularnych bajek i baśni - kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez zabawę - promowanie czytelnictwa metody pacy: instruktaż, rozmowa kierowana, gry i zabawy   cel zajęć: - rozbudzanie chęci sięgania po książkę - wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych - rozwijanie szacunku do książki - kształtowanie prawidłowego zachowania się w bibliotece metody pracy: pogadanka, gry i zabawy ruchowe i plastyczne   cel zajęć: - zachęcanie dzieci do samodzielnego czytania książek - pokazanie uczestnikom, w jaki sposób można sprawdzić prawdziwość opisanych zdarzeń - pobudzenie krytycyzmu dzieci w odbiorze tekstów książek historycznych - pielęgnowanie tradycji patriotycznych i rozwijanie wiedzy historycznej metody pracy: opowiadanie, praca z książką, zajęcia praktyczne w grupach   cel zajęć: - poznanie historii pisma i książki od czasów najdawniejszych do współczesnych:  metody pracy: pogadanka, zabawa ruchowa, burza mózgów   cel zajęć: - zapoznanie dzieci z poezją dziecięcą Juliana Tuwima,  - poznanie krótkiej historii maszyny parowej - rozwijanie twórczej aktywności dzieci.  metody pracy: opowiadanie, prezentacja multimedialna, zabawy w grupach  


IINFORMATOR Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie        4  Rok szkolny 2020/2021  cel zajęć: - zapoznanie dzieci z historia pisma, powstawaniem druku i papieru  - kształtowanie szacunku do książki. metody pracy: opowiadanie, prezentacja multimedialna, zabawy w grupach   Klasy 4–8    cel zajęć: - utrwalanie i poszerzanie wiedzy o bibliotece i jej zbiorach - wdrażanie do obcowania z literaturą i rozbudzenie zainteresowań czytelniczych - rozwijanie kreatywności uczniów metody pracy: instruktaż, rozmowa kierowana, gra dydaktyczna   cel zajęć: - przekazanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń online - zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu - zapoznanie uczniów z korzyściami stosowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu metody pracy: pogadanka, rozmowa kierowana, zajęcia praktyczne   cel zajęć: - zachęcanie dzieci do samodzielnego czytania książek - przybliżenie dzieciom zwyczajów wielkanocnych z wykorzystaniem fragmentów wybranych książek - zachęcenie do włączenia się do świątecznych przygotowań metody pracy: pogadanka, gry i zabawy dydaktyczne   cel zajęć: - zaprezentowanie uczniom podstawowych elementów budowy książki i ich funkcji - rozwijanie zainteresowań ucznia książką metody pracy: rozmowa kierowana, zajęcia praktyczne, prezentacja multimedialna adresat zajęć: zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej   cel zajęć: - uczeń tworzy wypowiedzi pisemne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - wzrost motywacji uczniów do nauki - zachęta do czytania 


IINFORMATOR Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie        5  Rok szkolny 2020/2021  metody pracy: pogadanka, pokaz multimedialny, zajęcia praktyczne przy komputerach adresat zajęć: zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 2-4 szkoły podstawowej   cel zajęć: - zapoznane uczniów z budową komiksu, sposobem prowadzenia akcji w komiksie, z jej dynamiką i biegiem - rozwijanie sprawności językowo-stylistycznej - zachęcenie do czytania metody pracy: pogadanka, pokaz multimedialny, praca w grupach przy komputerach   cel zajęć: - uczeń poznaje placówkę jako centrum informacji - uczeń nabywa umiejętności wyszukiwania źródeł informacji w zasobach DSIE metody pracy: pokaz multimedialny, pogadanka, zajęcia praktyczne przy komputerach adresat zajęć: uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych   cel zajęć: - kształtowanie nawyków czytania prasy oraz sposobów korzystania z niej - poznanie walorów czasopisma jako aktualnego źródła informacji - zapoznanie z komputerową bazą EDUKACJA - baz bibliograficzna artykułów z czasopism metody pracy: rozmowa, pokaz multimedialny, zajęcia praktyczne adresat zajęć: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych   cel zajęć: - zapoznanie uczniów z różnymi źródłami informacji - przygotowanie do samodzielnego korzystania z różnych wydawnictw informacji bezpośredniej metody pracy: wykład, burza mózgów, zajęcia praktyczne adresat zajęć: uczniowie klas 7-8   cel zajęć: - zapoznanie uczniów z usługą Google Maps - zachęcenie ich do poznawania zabytków regionu i Dolnego Śląska metody pracy: pogadanka, pokaz, zajęcia przy komputerach adresat zajęć: uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej    


IINFORMATOR Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie        6  Rok szkolny 2020/2021  Szkoła ponadpodstawowa    cel zajęć: - zapoznanie uczniów z tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami informacji oraz przygotowanie do samodzielnego wyszukiwania w nich informacji metody pracy: pogadanka, pokaz multimedialny, zajęcia praktyczne przy komputerach   cel zajęć: - uczeń poznaje placówkę jako centrum informacji - uczeń nabywa umiejętności wyszukiwania źródeł informacji w zasobach DSIE metody pracy: pokaz, pogadanka, zajęcia praktyczne przy komputerach   cel zajęć: - zapoznanie uczniów z bogactwami naturalnymi powiatu strzelińskiego - rozwijanie zainteresowań regionem metody pracy: wykład, praca w grupach, pokaz multimedialny   cel zajęć: - kształcenie umiejętności przestrzegania prawa autorskiego - kształcenie umiejętności rozróżniania rodzajów licencji Creative Commons - kształcenie właściwej postawy wobec twórcy i jego dzieła metody pracy: pogadanka, pokaz, zajęcia praktyczne   cel zajęć: - kształtowanie umiejętności poszukiwania materiałów o Strzelinie i regionie - rozbudzenie zainteresowań uczniów regionem metody pracy: pogadanka, pokaz, zajęcia praktyczne   Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu strzelińskiego  TIK w pracy nauczyciela/bibliotekarza  kontynuuje swoją działalność w roku szkolnym 2020/2021. Spotkania będą odbywały się w  Bibliotece Pedagogicznej w Strzelinie lub na terenie szkół.  Proponowane zagadnienia do realizacji w roku szkolnym 2020/2021:  - dobre praktyki i ciekawe pomysły na pracę zdalną z uczniami  - doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/bibliotekarza. 


IINFORMATOR Biblioteki Pedagogicznej w Strzelinie        7  Rok szkolny 2020/2021    Wszystkie proponowane przez nas formy wsparcia są bezpłatne.   Zajęcia edukacyjne, szkolenia i warsztaty realizowane są w siedzibie Biblioteki:  Strzelin, ul. G. Bella 3a lub w Państwa szkołach, po wstępnym uzgodnieniu warunków.    Udział w poszczególnych formach należy uzgodnić, a zgłoszenia proszę kierować:  tel. 71 377 28 19 lub e-mail:  strzelin@strzelin.dbp.wroc.pl     Dokładne  informacje  o  terminach  realizowanych  form  (m.in.  szkoleniach  dla  nauczycieli, spotkaniach autorskich, akcjach czytelniczych, konkursach itp.) otrzymają Państwo w oddzielnej korespondencji, w trakcie roku szkolnego.                         Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Strzelinie  ul. G. Bella 3 a, 57-100 Strzelin    tel. 71 39-21-569  e-mail: strzelin@strzelin.dbp.wroc.pl  adres strony: www.strzelin.dbp.wroc.pl    Facebook: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu-Filia w Strzelinie    Godziny otwarcia:  poniedziałek, środa, piątek od 10.00 do 17.00, wtorek, czwartek od 10.00 do 15.00  sobota - nieczynne