PROPOZYCJE MIESIĄCA Z tą książką nie ma czasu na nudę! Otoeksperymenty, które zainteresujądociekliwych i rozbawią najbardziejwymagających. Ekscytująca, alebezpieczna przygoda dla każdegomłodego naukowca. Otwórzcie domowelaboratoria i odkrywajcie, jak działa tenświat. Na pewno Wasza wiedza zaskoczyniejednego i zachęci do wspólnegoeksperymentowania.sygnatura 46947 GRY DLA MAŁYCH I DUŻYCH Dzieci uwielbiają się bawić i mogą torobić zawsze i wszędzie. Jednak todorośli stają przed zadaniemzorganizowania zabawy, która będziejednocześnie ciekawa, kreatywna,bezpieczna i rozwijająca. Gry dla małychi dużych to książka, która na pewno wtym pomoże. Zawiera ona propozycjerozmaitych gier i zabaw, nadających siędo wykorzystania w domu i szkole,  sygnatura 46947 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W STRZELINIE 9/20 CYTRYNOWA BATERIA


MUZOLANDIA PRZEDSZKOLAKA APropozycje piosenek i zabawdla nauczycieli rytmiki i wychowawców pracującychz dziećmi w wieku przedszkolnym.Dzięki podziałowi na cztery części: jesień, zimę,wiosnę i lato, książka stanowi uporządkowaną iprzystępną  formę propozycji scenariuszy na cały rokszkolny. Każda pora roku zawiera kilkapiosenek wraz z dopasowanymi tematyczniećwiczeniami i zabawami. Do tekstówdołączony jest zapis nutowy oraz chwyty gitarowe.Dodatkowo każda z nich została nagrana w wersjioryginalnej i instrumentalnej.sygnatura 46957 DZIECI NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO W niniejszej pracy – napisanej w formie programu –autorka zajęła się zagadnieniem nadpobudliwościpsychoruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym.W części teoretycznej (rozdziały I–V) starała sięwykazać, na czym polega problem nadpobudliwościoraz jak sobie z nim radzić. W części praktycznej(rozdziały VI–IX) natomiast zamieściła scenariuszezajęć dla poszczególnych grup wiekowych.Program jest uzupełnieniem indywidualnychoddziaływań terapeutycznych – jakpisze bowiem M. Bogdanowicz: „ważne jest tuuspołecznienie dzieci nadpobudliwychpsychoruchowo, nadmiernie skupionych na realizacjiswoich potrzeb. sygnatura 46951 ZAMÓW W BIBLIOTECE ZAMÓW W BIBLIOTECE


TRADYCYJNE GRY  I ZABAWY ŚWIETLICOWE W książce przypomniano 125 najatrakcyjniejszychgier i zabaw świetlicowych z lat 1821–1936. Jak łatwoocenić, zdecydowanie przewyższają one waloramidydaktycznymi i wychowawczymi wiele z najpopularniejszych obecnie. Zbiorek adresowanyjest przede wszystkim do nauczycieli zatrudnionychw świetlicach szkolnych. Opisane gry i zabawytowarzyskie okażą się przydatne także w pracyśrodowiskowej i terapeutycznej. Można równieżsięgnąć po nie, organizując wakacyjny wypoczynekdzieci oraz zielone szkoły. By ułatwić pedagogomkorzystanie z przypomnianych zabaw,zaadaptowano je do wymogów stawianych przezdzisiejszą szkołę. Dlatego każdą z nich  sfabuularyzowano oraz precyzyjnie opisano ich celew sferach dydaktycznej i wychowawczej.Sygnatura 46959 ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII Celem książki jest nauka poprawnej pisowni, regułortograficznych oraz korzystania ze słownika. „Zostań mistrzem ortografii” polecamy nauczycielomdo stopniowego wprowadzania materiałuortograficznego w klasie 2, rodzicom jako pomoc w domowej edukacji, ale przede wszystkim dzieciom,do bezstresowego opanowania podstaw polskiejpisowni.sygnatura 46964 ZAMÓW W BIBLIOTECE ZAMÓW W BIBLIOTECE


CODZIENNE GRY  I ZABAWY W książce czytelnik znajdzie:- sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dladzieci i rodziców,- krótkie omówienie zaburzeń przetwarzaniasensorycznego w przyjaznejformie,- niebanalne pomysły, jak zainteresować dziecizabawą, wykorzystującmateriały, które są łatwo dostępne w każdym domu, - jasne wskazówki dotyczące wieku uczestników gieroraz modyfikacje wybranych zabaw dla starszychdzieci."To skarbnica pomysłów dla rodzin dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. sygnatura 46946 ZARYS PSYCHOMOTORYKI W książce znajdują się opisy najważniejszych teoriipsychomotorycznych oraz przykłady ichpraktycznego zastosowania. Psychomotorykazajmuje się zależnością pomiędzy ruchem auczeniem się. Aktywuje procesy motywacyjne, dziękiktórym pokonujemy wyzwania codzienności.Pozwala: nauczyć się oceniać samego siebie, zdobyćpewność siebie, dodawać drugiej osobie pewnościsiebie, nauczyć się pomagać innym, nauczyć siępokonywać trudności w pracy zespołowej, cieszyć sięsukcesami w grupie, poznawać świat poprzezzabawę.sygnatura 44721 ZAMÓW W BIBLIOTECE ZAMÓW W BIBLIOTECE


CZY MÓWIĘ POPRAWNIE Prezentowane narzędzie diagnostyczne jestadresowane przede wszystkim do logopedówpracujących w przedszkolach i służy do wykryciazaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.Pozwala na dokonanie wstępnej diagnozylogopedycznej. W narzędziu diagnostycznymzastosowano próby niestandaryzowane, obserwację iwywiad. Dzięki zastosowaniu prób diagnostycznychmożliwa jest ocena takich funkcji, jak: rozumieniemowy, artykulacja, sprawność narracyjna, fonacja.Ponadto próba taka bada czynności prymarne, takiejak: oddychanie i połykanie, a także budowę ifunkcjonowanie narządów mowy oraz percepcjęsłuchową. Prezentowany zestaw prób umożliwia wkrótkim czasie przeprowadzenie wstępnej diagnozylogopedycznej dzieci w wiekuod 3. do 6. roku życia. Sygnatura 46948 WĘDRÓWKA JĘZYCZKA- PODRÓŻNICZKA Program terapeutyczny Wędrówka Języczka-Podróżniczka w świat mowy został opracowany zmyślą o dzieciach dwu- i trzyletnich. Jest to zbiórtrzydziestu scenariuszy, które mogą być realizowanejako cykl ćwiczeń systematycznie prowadzonych wczasie grupowych zajęć logopedycznych lub jakopojedyncze zabawy, mogą też być wykorzystywanedo indywidualnej pracy rodzica z dzieckiem.Głównym celem programu jest stymulacjarozwoju mowy dzieci poprzez harmonijne rozwijanieinnych funkcji psychicznych: spostrzegawczości,pamięci, wyobraźni, uwagi. W scenariuszachzaproponowano wiele zabaw ruchowych w formiećwiczeń logorytmicznych, kształcących orientację wschemacie własnego ciała, poczucie rytmu orazkoordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.Opracowano także zabawy manualne.sygnatura 46960 ZAMÓW W BIBLIOTECE ZAMÓW W BIBLIOTECE


ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE. CZ. 2 Karty pracy adresowane są do uczniów zespecjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zniepełnosprawnościąintelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną,autyzmem, dysleksją oraz różnymideficytami rozwojowymi. Przeznaczone są dostosowania w przedszkolach masowychoraz specjalnych, a także w nauczaniu początkowymw klasach integracyjnych i oddziałach edukacyjno-terapeutycznych podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.Mogą być również wykorzystane jako materiałprzygotowujący do edukacji wczesnoszkolnej.sygnatura 46962 ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE. CZ. 1 Karty pracy adresowane są do uczniów zespecjalnymi potrzebami edukacyjnymi– z niepełnosprawnością intelektualną,niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem,dysleksją oraz różnymi deficytami rozwojowymi.Przeznaczone są do stosowania w przedszkolachmasowych oraz specjalnych, a także w nauczaniupoczątkowym w klasach integracyjnych i oddziałachedukacyjno-terapeutycznych podczas zajęćkorekcyjno-kompensacyjnych. Mogą być równieżwykorzystane jako materiał przygotowujący doedukacji wczesnoszkolnej.sygnatura 46961 ZAMÓW W BIBLIOTECE ZAMÓW W BIBLIOTECE


DOŚWIADCZENIA RODZIN W ODKRYWANIU I ROZWIJANIU ZDOLNOŚCI DZIECI Książka pomoże w odpowiedzi na pytania dotyczącemotywowania i zachęcania do aktywności, którepozwolą na harmonijny rozwój osobowości italentów. Błędna ukierunkowanie dzieckaprzytłacza prawdziwy potencjał dziecka.Czym są zdolności? Skąd się biorą? Jak odkrywaćzdolności u dzieci? Jak nie przeoczyć oznakponadprzeciętnych możliwości? Jak mądrze dbać orozwój dziecięcego potencjału? Jak robią to rodziceuzdolnionych dzieci? sygnatura 46950 ZNAM LITERY DOSKONALE Zawarte w publikacji pomoce dydaktyczne orazćwiczenia mają na celu przede wszystkim ułatwieniedziecku zapamiętania wszystkich 44 liter,dwuznaków i trójznaku w czterech wariantachgraficznych: litery małe i wielkie drukowaneoraz małe i wielkie pisane.W skład publikacji wchodzą:1. pomoce dydaktyczne do różnorodnego,wielokrotnego wykorzystania;2. karty ćwiczeń;3. broszurka z propozycjami zabaw i gier.sygnatura 46963 ZAMÓW W BIBLIOTECE ZAMÓW W BIBLIOTECE


MATEMATYCZNE KARTY PRACY Druga część „Matematycznych kart pracy”, podobniejak pierwsza, przeznaczona jest dla uczniówmających problemy z osiągnięciem elementarnychcelów edukacyjnych w zakresie umiejętnościmatematycznych, w tym dla uczniów zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimi dla niektórych uczniów z niepełnosprawnościąintelektualną w stopniu umiarkowanym. Karty mogąbyć wykorzystywane zarówno w trakcie pracy wsystemie lekcyjnym, jak i podczas zajęćkorekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych.sygnatura 46955 MATEMATYCZNE KARTY PRACY Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniówmających problemy z osiągnięciem elementarnychcelów edukacyjnych w zakresie umiejętnościmatematycznych, w tym dla uczniów zniepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkimi dla niektórych uczniów z niepełnosprawnościąintelektualną w stopniu umiarkowanym.Karty mogą być wykorzystywane zarówno podczaspracy w systemie lekcyjnym, jak i podczas zajęćkorekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych.Proponowane ćwiczenia mają przede wszystkimułatwić dziecku zrozumienie aspektu porządkowego,miarowego i algebraicznego liczby. Ponadtozamieszczone zostały również zadania mające nacelu ćwiczenie operacji.sygnatura 46955 ZAMÓW W BIBLIOTECE ZAMÓW W BIBLIOTECE