1
63ste jaargang nummer 1 januari/februari 2018
De Tippelaar
Retouradres: Wandelsportvereniging V.T.M.
p/a Merellaan 1171
3145 GL Maassluis


2
Bestuur wandelsportvereniging V.T.M.
te Maassluis
Voorzitter / Redactie
Ria Hendriksen-van Leeuwen
Merellaan 1171
3145 GL Maassluis
Tel: 010-5910055
Email: arnria@gmail.com
Secretaris / Leden administratie
Maarten van der Meer
Kluisweer 18
3155 BJ Maasland
Tel: 010-5921633
Email: vtm.secretaris@gmail.com
Penningmeester
Algemeen Bestuurslid
Linus Slaman
John Reijmer
Sportlaan 37a
Heldringstraat 2 zw
2678 VN De Lier
3144 CG Maassluis
Tel: 0174-512480
Email: a.slaman@kpnplanet.nl
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid
Henny Dammers-Eikmans
Nel Holleman
Havikstraat 22
van het Hoffdreef 32
3145 AE Maassluis
3146 BR Maassluis
Kantinecommissie
Michel Willemsen
Prins Bernardstraat 4
2691 VK `s-Gravenzande
Tel: 0174-413287 na 18.00 uur of 06-15325797
Erelid: Henny Dammers-Eikmans
Website van w.s.v. V.T.M. is: www.wandelcentrum-vtm.nl
De Tippelaar verschijnt 5 x per jaar.
Kopij kunt u inleveren tot de 15e van de even maanden bij de redactie van de Tippelaar


3
Commissie s wandelsportvereniging V.T.M.
Commissie 1 Contacten naar KWBN, regio West en ledenadministratie
Maarten van der Meer,
Kluisweer 18,
3155 BJ Maasland
Tel: 010-5921633
Email: vtm.secretaris@gmail.com
Commissie 2 Parcoursbouwers
Yvonne Maas de Baat,
Koppeldijk 4,
3079 TT Rotterdam
Tel: 06-44756552
Email: c.maasdebaat@chello.nl
Franklin van der Ende,
Maarland ZZ 92,
3231 CL Brielle
Tel: 0181-413322
Email: franklin8562@ziggo.nl
Commissie 3 Spelleiding, Felicitatie
Henny Dammers-Eikmans,
Havikstraat 22,
3145 AE Maassluis.
Tel: 010-5918844
Technisch Beheer
Willem Holleman,
van het Hoffdreef 32,
3146 BR Maassluis
Contributie ( betaalmaand januari ) 29,00 per jaar voor Leden en 13,00 voor Donateurs.
Tippelaar per post (niet woonachtig in Maassluis) kost 10,00 extra voor de portokosten.
Opzeggen van het lidmaatschap voor 15 oktober van het lopende jaar.
Betalingen: IBAN NL26INGB0003242262
t.n.v. w.s.v. V.T.M. Merellaan 1171, 3145 GL Maassluis
Clubhuisexploitatie:
Wordt verzorgd door 1 leidinggevende en 1 assistent.
Bereikbaar alleen op woensdag vanaf 8.00 uur 13.30 uur.
Of van 19.30 uur 22.30 uur op tel: 010-5990026


4
Voorwoord
We hebben in januari de Nieuwjaarsreceptie georganiseerd en deze werd redelijk bezocht. Er zijn
ongeveer veertig mensen aanwezig op het hoogtepunt. Onder de bezoekers was ook wethouder
Keizer aanwezig als vertegenwoordiger van de gemeente Maassluis. Ook heeft de algemene
ledenvergadering plaatsgevonden. Daar had ik eigenlijk wel meer mensen verwacht. Er waren
inclusief het bestuur 21 mensen aanwezig. We zijn volop bezig met de voorbereiding van de
Kilometervretermars. We zijn nog op zoek naar mensen die willen pijlen.
Voorzitter Ria Hendriksen-van Leeuwen
BELANGRIJK
Wij zijn nog steeds opzoek naar een penningmeester.
Linus heeft aangegeven dat hij wil stoppen met het
penningmeesterschap.


5
Jokeren 10 januari
Ook hier werd weer gezellig gespeeld.
Jokeren14 februari
Hier veranderde weinig in de stand.
De stand seizoen 2017/2018:
Jokeren 17/ 18
sep okt nov dec jan feb Totaal
1 Ria Dammers
51
66
65
66 83 90
421
2 Tiffany Buis
68
48
75
59 88 84
422
3 Cor Buis
98
92
76
48 78 95
487
4 Kevin Riem
76
102 83 121 60 49
491
Klaverjassen 10 januari
Met het wensen van al het goede in het nieuwe jaar gingen we weer van start!! Franklin en Riet
werden vervangen door Ria en Leny.
Klaverjassen 14 februari
Riet Rietdijk werd vervangen door Ria Hendriksen, maar voor de rest was iedereen er!!!
De stand seizoen 2017/2018
Klaverjassen 17/ 18
sep.
okt
nov
dec
jan
feb
Totaal
1 Marleen Vreugdenhil 3222 3043 3035 3409 2927 3084 18720
2 Henny Dammers
2857 2822 3245 3178 3277 3190 18569
3 Wil Hamers
3614 3184 2637 2585 3232 3045 18297
4 An Schippers
2732 3497 2949 2832 2988 2770 17768
5 Riet Rietdijk
2732 3454 3129 2921 2747 2739 17722
6 Wil Smienk
3614 2368 2741 2742 3177 2860 17502
7 Maarten v.d. Meer
2755 2909 2943 2990 2981 2863 17441
8 Franklin v.d. Ende
2390 2539 2637 3355 2927 2905 16753
Tot de volgende keer!!!
Henny
Sjoelen 3 januari 2018
We waren met vijf personen om te sjoelen. We hebben op een bak gespeeld. Het was aardig
spannend, omdat er steeds een nieuwe koploper was. Het werd dan ook bijna in de laatste ronde
beslist. De winnaar was dit keer Marleen.
Sjoelen 7 februari
Er waren vanavond maar twee personen voor het sjoelen. Dus was het na zeven spellen Marleen
met de meeste punten.
De stand seizoen 2017/2018:
Sjoelen 17/ 18
sep okt nov dec jan feb Totaal
1 Ria Hendriksen
10 10
9
9
9
8
55
2 Marleen Vreugdenhil
8
9
10
8
10 10
55
3 Aad Lagraauw
9
8
8
10
8
9
52
4 Riet Rietdijk
7
7
7
6
7
8
42
5 Franklin v.d. Ende
6
6
7
7
6
8
40


6
Bij het darten was het drukker, daar werd op twee borden getraind.
501 darten op 17 januari 2018
Er werd vanavond op drie borden gespeeld. Na het kaarten trekken speelde John, Arnold, Michel
en Aad op bord een. John en Arnold hadden na vijf rondes de meeste punten. Op bord twee
Speelde Emanuel, Barbera, Resi en Rebecca. Hier was Barbera de winnaar. Op het laatste bord
speelde Willem, Frans, Ria en Kilian. De winnaar was Kilian.
21 februari
Bij het 501 darten waren elf personen. Na het kaarten trekken kregen we de volgende indeling: op
het eerste bord Michel, Emmanuel en Frans. De winnaar na vijf spellen was Frans. Op het volgende
bord Patrisio, Carola, Barbera en John. Barbera was hier de winnaar. Op het laatste bord speelde
Kilian, Willem, Arnold en Ria. De winnaar hier was Arnold.
De stand darten 501 seizoen 2017/2018
501 Darten 17/ 18
sep okt nov dec jan feb Totaal
1 Arnold hendriksen
47 47
47
45 46 46
278
2 Barbera van Beers
40 49
44
46 47 47
273
3 Emmanuel Mulder
47 45
47
44 44 45
272
4 Frans van Beers
49 44
47
40 44 48
272
5 Kilian Bergwerf
46 45
43
45 47 45
271
6 Willem Holleman
46 48
44
43 45 44
270
7 John Reijmer
40 48
50
43 46 42
269
8 Michel Willemsen
48 43
44
46 43 42
266
9 Carola Simons
40 42
44
47 40 44
257
10 Rebecca van Beers
40 41
42
47 46 40
256
11 Resi van Beers
40 47
44
40 40 40
251
12 Ria Hendriksen
40 42
44
45 40 40
251
13 Aad Lagraauw
42 40
41
46 40 40
249
14 Patrisio Vermeij
40 42
41
44 40 42
249
15 Jaime Brugman
40 40
40
45 40 40
245
Tot de volgende keer maar weer.
Ria


7
Wie zijn er jarig in maart en april
1 maart Hanni Reynart-den Boer
7 maart Jos Klein
8 maart Rens Oosterom
14 maart Frans den Oudsten
25 maart Arnold Hendriksen
4 april Resi van Beers-Verouden
5 april Maarten van der Meer
7 april Regina Biezeveld
15 april Klazien Boxhoorn
16 april Aad Lagraauw
18 april Joke van Baalen
22 april Barbera van Beers
25 april Jan van Dijk
25 april Willem Willemsen
25 april Joke van Dijk
30 april Frank van Andel
Namens de vereniging gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.


8
Notulen van de Algemene Ledenvergadering w.s.v. V.T.M.
woensdag 24 januari 2018.
1. Opening vergadering
De voorzitter opent de vergadering om 20:507 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Secretaris was niet op tijd aanwezig vandaar dit late tijdstip.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 januari 2017
Worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2017 van de secretaris
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op dit verslag.
4. Mededelingen
Er hebben zich 4 leden afgemeld: Yvonne Maas-de Baat, Mw. Voskamp-Dekker uit De Lier, Wil Smienk
en Riet Rietdijk.
5. Financile stukken
Er heeft een lid 2.700,-- overgemaakt voor zijn contributie. Wij hebben hem hartelijk bedankt voor deze
bijdrage, maar helaas hij wil 2.673,-- terug ontvangen. Vandaar dat er bij contributies 2.673,-- aan
uitgaven staat vermeldt.
6. Begroting 2018
Hier zijn geen vragen over en aldus wordt deze begroting goedgekeurd.
7. Verslag kascontrolecommisie
Marleen Vreugdenhil en Franklin van der Ende hebben deze controle uitgevoerd. De jaarstukken geven
een getrouw beeld van onze financin. Franklin leest een brief voor en hierin staat vermeldt dat er
decharge wordt verleend aan onze penningmeester.
8. Benoeming kascontrolecommissie
Verleden jaar is Willem Holleman benoemd als reserve lid voor deze commissie. Marleen Vreugdenhil
verlaat deze commissie. Om de controle voor 2018 uit te voeren worden benoemd:
Willem Holleman en Franklin van de Ende.
Na een oproep wie er reserve lid wil zijn meldt Nol Hendriksen zich aan en zo is de kascontrolecommissie
weer op volle sterkte.
9. Benoeming bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar:
Linus Slaman (1 jaar)
Aftredend en herkiesbaar:
Maarten van der meer (3 jaar)
Aftredend en herkiesbaar:
Michel Willemsen (3 jaar)
10. Vaststellen: contributie 2020
We verhogen de contributie voor leden met 1,-- en wordt zodoende 28,-- per jaar.
De donateurs gaan ook 1,-- omhoog en gaan 14,-- betalen..
11. Jubilerende leden
Er zijn in het afgelopen jaar geen jubilerende leden gevonden.
12. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Aad Lagrauw: Is tevreden over de midweek, het gaat goed.
Willem Holleman: sponsoren betalen deze voor hun advertentie in de Tippelaar? Linus: nee. Op onze
site heeft Willem de sponsoren in beeld gebracht en dit kan meegenomen worden in de
onderhandelingen.
Er worden attenties uitgedeeld aan diverse leden/donateurs
Er zijn 21 leden/donateurs aanwezig op deze vergadering.
13. Sluiting vergadering
Om 21:20 uur sluit de voorzitter de vergadering.


9
CLUBHUIS PROGRAMMA
2 maart
Grote Bingo
7 maart
Sjoelen
10 maart
KILOMETERVRETERMARS
14 maart
Klaverjassen en Jokeren
16 maart
Grote bingo
21 maart
Darten
28 maart
Club bingo
30 maart
Grote bingo
4 april
Sjoelen en darten
11 april
Klaverjassen en jokeren
13 april
Grote bingo
25 april
Darten, geen club bingo
27 april
ORANJEMARS
Komende en gaande mensen
Er is in de afgelopen maanden geen nieuw lid bij gekomen.
Wel is er een donateur bij gekomen. Het is Agnes Groothuizen


10
BOEKEN door Jean Muijtjens
De afgelopen maanden heb ik een aantal voor mij - interessante boeken gelezen en hopelijk ook
interessant voor u. Enige maanden geleden heb ik hier geschreven over het geheime dagboek van
Hendrik Groen `Pogingen iets van het leven te maken . U hebt waarschijnlijk de TV-serie over dit boek
op de maandagavonden gezien. Deze schrijver heeft nog een tweede boek geschreven: `Zolang er
leven is . Ik heb dit boek ook met heel veel plezier gelezen. Misschien komt er van dit boek ook een
TV-serie. Voor wie van oude geschiedenis houdt, raad ik de volgende drie boeken aan. Het zijn wel
behoorlijk dikke pillen, eentje met ook nog al wat kleine letters. Op een verjaardag zag ik dat de jarige
twee boeken over de Romeinen kreeg nl. `Rubicon van Tom Holland en `Verval en Ondergang van
het Romeinse Rijk van Edward Gibbon. Zeer interessante boeken voor wie van de Oudheid houdt.
Het boek `Rubicon begint met de tocht over de rivier de Rubicon in het jaar 49 v.Chr., maar al snel
beschrijft Tom Holland de geschiedenis van Rome en het Romeinse Rijk vanaf het begin van de stad
Rome tot het jaar 49 v.Chr. Dit boek beschouwde ik als een aanloop naar het tweede boek. Dat is
een standaardwerk uit 1788 met heel veel informatie over de geschiedenis van het Romeinse Rijk
vanaf het jaar 100 n.Chr. met o.a. de Verspreiding van het Christendom tijdens keizer Constantijn,
Volksverhuizing van de Barbaren de Kruistochten en de Opkomst van de Islam. Het derde historisch
boek is het boek van Ken Follet `Het eeuwige vuur . Ook een zeer interessant boek met heel veel
informatie. Het beschrijft de periode van eind zestiende eeuw en verhaalt de opkomst van het
protestantisme in Frankrijk en in Engeland met in het ene land de bestrijding ervan met o.a. de
Barthelomeusnacht in Parijs en in het andere land de tolerantie van het protestantisme en de
onthoofding van de katholieke koningin Maria van Schotland. Persoonlijk vind ik boeken van de
Braziliaanse schrijver Paulo Coelho zeer leerzaam. Hij beschrijft onderwerpen die voor iedere lezer
herkenbaar zijn. Hij is een van de meest gelezen schrijvers ter wereld. In het boek `De Duivel en het
Meisje beschrijft hij het dilemma van een vergeten gehucht hoog in de bergen als daar opeens een
vreemdeling binnenkomt met een grote hoeveelheid goud dat het dorp kan krijgen als er n persoon
gedood wordt. Het probleem hierbij is: Wie moet gedood worden en wie doet dat? Het gaat de
schrijver om de vraag: Is de mens in diepste wezen goed of slecht? Zo tussendoor lees ik ter
afwisseling een thriller. Hierbij moet ik gelijk denken aan een van de drie boeken van R. Lupton
`Dochter . Zelf vond ik dit boek spannender dan de twee andere `Zusje en `Later . `Dochter speelt in
het hoge Noorden van Alaska tijdens een sneeuwstorm in een gebied waar schaliegas gevonden
wordt. Zeer spannend.


11
WANDELSPORTVERENIGING V.T.M.
Ria Hendriksen-van Leeuwen
Merellaan 1171
3145 GL Maassluis
tel. 010-5910055
arnria@gmail.com
Dr. Albert Schweitzerdreef 475
www.wandelcentrum-vtm.nl
3146 TA Maassluis
Tel. 010-5990026
WANDELPROGRAMMA 2018
33e KILOMETERVRETERMARS met het borreltje
Zaterdag 10 maart 2018
Afstanden: 10-20- 30-40 km.
Starttijd vanaf 8.00 uur (40-30 km); overige afstanden vanaf 9.00 uur)
Sluiting 17.00 uur
5e ORANJE-MARS
Vrijdag 27 april 2018
Afstanden: 5-10-15-25 km
Starttijd vanaf 9.00 uur
Sluiting 15.00 uur
61e VERTO-MARS
Zaterdag 23 juni 2018
Afstanden: 5-10-20-30-40-50 km, Starttijd vanaf 8.00 uur
Sluiting 18.00 uur
331e FURIE-ADEMARS
Zaterdag 6 oktober 2018
Afstanden: 7-15-20-30 km
Starttijden vanaf 8.00 uur (30-20 km);overige afstanden vanaf 8.30 uur
Sluiting 17.00 uur
MIDWEEKTOCHTEN
Iedere woensdag
Afstanden: 5-10-15km.
Starttijd vanaf 9.00 uur
Sluiting 13.30 uur


12