Programyprofilaktyczne z CDN w SosnowcuZapraszamy 


Program Przyjaciele Zippiego zostałopracowany w celu wyposażeniamałych dzieci - od 5. do 9 rż -  w podstawowe kompetencjespołeczno – emocjonalne, którepomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych, a w przyszłości pozwolą im dobrzefunkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań ryzykownych. Certyfikowane trenerki:Joanna LeśDorota Szewczyk


budowanie poczucia własnej wartości uczenie koncentracji i uważnego,świadomego podejścia do otaczającejrzeczywistości, do siebie i do innych,kształtowanie umiejętności nawiązywania rozwijanie kompetencji poznawczych  Celem jest rozwijanie u uczniów umiejętnościradzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu,empatii, wytrwałości i wiary w siebie poprzez:      i prawidłowej samooceny na podstawie        świadomości własnych uczuć i potrzeb,      i utrzymywania bliskich relacji  z innymi,      i kreatywności. Dla dzieci w wieku 8 -12 lat Certyfikowane trenerki:Joanna LeśDorota Szewczyk


Zmianę postaw i opinii wobecużywania substancjipsychoaktywnych.Nabycie przez uczniów umiejętnościchroniących przed używaniemsubstancji psychoaktywnych.Zwiększenie kompetencjiwychowawczych rodziców uczniówbiorących udział w programie.Program skierowany do uczniów i ichrodziców. Jego celem jest ograniczenieużywania substancji psychoaktywnych(alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzieżw wieku 12-14 lat poprzezCertyfikowana trenerka:Dorota Szewczyk


Zwiększenie kompetencjinauczycieli w zakresie radzeniasobie ze zróżnicowaniem w klasie.Poprawa klimatu społecznego wklasie (m.in. relacjiinterpersonalnych).Poprawa osiągnieć edukacyjnychuczniów (m.in. frekwencji).Wzmocnienie zachowańprospołecznych uczniów (m.in.umiejętności życiowych).Cel ogólny programu GOLDEN FIVEWspieranie osiągnięć szkolnych irozwoju osobistego uczniów,zwłaszcza zagrożonychwykluczeniem.Cele szczegółowe:1.2.3.4.E a


Zwiększenie kompetencji nauczycieli wzakresie radzenia sobie zezróżnicowaniem w klasie.Poprawę klimatu społecznego w klasie(m.in. relacji interpersonalnych).Poprawę osiągnieć edukacyjnychuczniów (m.in. frekwencji).Wzmocnienie zachowańprospołecznych uczniów (m.in.umiejętności życiowych).Celem programu jest wspieranie osiągnięćszkolnych i rozwoju osobistego uczniów,zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem,poprzez:1.2.3.4.Słowa są oknami lub ścianamiCertyfikowane trenerki:Joanna LeśDorota SzewczykPrzeznaczony dla nauczycieli i uczniówszkół ponadpodstawowych